12 października 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne

dla beneficjentów aplikujących o środki unijne na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020

Spotkanie poświęcone było omówieniu warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – Poddziałanie: 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii – Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020.
Prezentacje ze spotkania oraz obowiązujące dokumenty aplikacyjne dostępne są pod linkiem

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy