II SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 28/05/2024
10:00 - 13:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna Orła Białego


II SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in. informacja o obsadzeniu mandatu radnego województwa i  złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

Informacje: pt. „Opolskie Centrum Onkologii – bieżąca sytuacja jednostki, potrzeby inwestycyjne i plany rozwojowe”, o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2023 roku, „Analiza wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, z opłat produktowych oraz opłaty recyklingowej w 2023 r.”.

Sprawozdania: z realizacji zadań w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych za rok 2023, z realizacji programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

Podjęcie uchwały w sprawie: „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030, zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2024 rok, utworzenia Rady Seniorów Województwa Opolskiego, wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Zawadzkie, powierzenia Gminie Prószków realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego w zakresie sporządzania projektu budowlano-wykonawczego oraz wykonania przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Chrząszczyce”, wyrażenia zgody na zawarcie w 2024 roku umowy  o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania, zmiany uchwały Sejmiku w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczenia populacji zwierząt na terenie Jednostki Wojskowej nr 2286 (Szumirad, gmina Lasowice Wielkie), udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego w formie dotacji celowej  na dofinansowanie zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka– Opolskie w latach 2023-2025, powierzenia realizacji części zadania pn. „Dożynki Wojewódzkie 2024” Gminie Biała, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w formie dotacji celowej, udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opola na doposażenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu, udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Namysłów z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji spektaklu operetkowego „Księżniczka Czardasza” w ramach 20-lecia Polski w Unii Europejskiej

Uczestnicy: Radni województwa, zarząd województwa, zaproszeni goście

Transmisja sesji on-line na stronie: https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/

– Sala konferencyjna Orła Białego, Ostrówek

Nasze serwisy