Zarząd Województwa Opolskiego z wotum zaufania i absolutorium

18 czerwca podczas sesji Sejmiku Województwa Opolskiego radni wysłuchali informacji z raportu o stanie województwa i wykonaniu budżetu w 2023 roku. Przyjęli je i tym samym udzielili zarządowi województwa wotum zaufania i absolutorium.

Warto podkreślić, że przyjęte dokumenty dotyczą roku 2023, a zatem wotum i absolutorium dotyczyły tak naprawdę działań poprzedniego zarządu województwa. Dlatego marszałek Szymon Ogłaza mówił, że chciałby, by radni potraktowali raport za ubiegły rok jako bilans otwarcia. – Bo przecież obecny zarząd pracuje raptem sześć dni, a prezentacja raportu to doskonała okazja, by pokazać radnym, wśród których jest kilkanaście nowych osób, jak funkcjonuje samorząd województwa, jak skonstruowany jest budżet regionu – podkreślał.

Raport o stanie województwa

Raport pokazuje, że w 2023 roku utrzymano w samorządzie województwa bardzo dobrą sytuację finansową województwa opolskiego pozwalającą na niezakłóconą realizację zadań, w tym Strategii Opolskie 2030. To także rok, w którym rozpoczęto wdrażanie regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

W  tym roku wspólnie z OCRG rozpoczęły się projekty inwestycyjne nowych firm, które zamierzają utworzyć około 2 800 nowych miejsc pracy. Na wojewódzkich drogach wybudowano bądź przebudowano  prawie 37 km nowych i wyremontowanych dróg za ponad 209 mln zł, poprawiało się też bezpieczeństwo pieszych dzięki realizacji programu Marszałkowska Super Zebra. W sferze ochrony zdrowia to był kolejny rok znaczących nakładów na inwestycje w opolskich szpitalach i sukces pierwszego roku działania wojewódzkiego programu leczenia niepłodności, w którym wzięło udział ponad 200 par z regionu. Samorząd województwa kontynuował działania w sferze wspierania dorosłych mieszkańców w podnoszeniu kwalifikacji i kształceniu ustawicznym. Warto także zwrócić uwagę na konsekwentny rozwój aktywności społecznej mieszkańców w województwie – to m.in. efekt wzrostu nakładów na współpracę z sektorem pozarządowym i coraz większą liczbę konkursów kierowanych do tego środowiska.

W dyskusji po prezentacji raportu radni opozycji wskazywali m.in. na wskaźniki, zapisane w strategii rozwoju województwa, których nie udało się osiągnąć, apelowali o podejmowanie działań zachęcających mieszkańców do czynnego udziału w dyskusji nad raportem oraz głębszą analizę efektów podejmowanych działań. Radni koalicji podkreślali zaś wielość podjętych działań, służących przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb mieszkańców regionu. Marszałek Szymon Ogłaza, dziękując za wszystkie zgłaszane uwagi i sugestie zapowiedział zaproszenie radnych opozycyjnych do wspólnego wypracowania kierunków realizacji strategii rozwoju regionu w kolejnych latach.

W głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania dla zarządu województwa 18 radnych było za, 10 przeciw.

Budżet województwa w 2023 roku

Wprowadzając do informacji o wykonaniu budżetu, przewodniczący sejmiku Rafał Bartek gratulował zarządowi stabilizacji budżetowej. – Dzięki tej stabilności mamy potencjał, żeby przeciwdziałać pojawiającym się problemom, a jednocześnie spokojnie realizować działania związane z rozwojem województwa – mówił przewodniczący.

Skarbnik województwa Stanisław Mazur informował, że dochody województwa wyniosły 869 607 120 zł, co stanowiło 103,4% planu, zaś wydatki budżetu  – 827 374 591 zł, czyli  98 % planu.

Wydatki inwestycyjne stanowiły ponad 35% wszystkich wydatków, czyli 290 239 906 zł. Województwo konsekwentnie zmniejsza swoje zadłużenie – na koniec 2023 roku wyniosło  26 750 000 zł (w stosunku do 2022 roku obniżyło się o 36,5%). Od roku 2011 roku, kiedy zadłużenie  wyniosło 254 474 000 zł, obniżyło się ono o kwotę 227 724 000 zł, tj. o 89,5%.

Występując w imieniu radnych koalicji Roman Kolek zwracała uwagę, że  założone przez zarząd województwa cele budżetowe zostały osiągnięte. – Wśród wydatków majątkowych, stanowiących 35,1% wydatków ogółem, oprócz wynoszących 208,5 mln zł wydatków na drogi wojewódzkie należy wyróżnić wsparcie opolskich podmiotów leczniczych w pozyskiwaniu środków europejskich na projekty służące podwyższeniu jakości leczenia, poprzez zapewnienie środków na wkłady własne do tych projektów, a także przekazane dotacje na inwestycje realizowane bez udziału środków europejskich w łącznej kwocie 30,9 mln zł. Zauważyć też należy wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, o czym świadczy rekordowa kwota 21,5 mln zł dotacji z budżetu przekazana organizacjom pozarządowym – podkreślał Roman Kolek.

Radna PIS Martyna Nakonieczny w imieniu swojego klubu wyraziła negatywną opinię w stosunku do udzielenia zarządowi absolutorium. Zwracała uwagę m.in. na niedostateczne wykorzystanie dostępnych środków, brak skutecznego zarządzania funduszami, niedotrzymanie terminów niektórych zadań czy brak pożądanych efektów działań doposażenia szkół zawodowych. – Zarząd województwa nie spełnił oczekiwań radnych PIS i mieszkańców, których reprezentujemy. Po raz kolejny w budżecie nie uwzględniono naszych wniosków, więc nie możemy poprzeć wniosku o udzielnie zarządowi absolutorium – mówiła radna Nakonieczny.

Radni przegłosowali udzielenie absolutorium zarządowi  – 18 radnych było za, 10 przeciw.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy