Małe granty dla uczelni

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na małe granty dla uczelni województwa Opolskiego. Do rozdysponowania jest 100 tysięcy złotych, a pomysły można zgłaszać do 19 maja.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty:

  1. służące działaniom na rzecz studentów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sprzyjających rozwojowi tolerancji, integracji, poszanowania dla wielokulturowości, przeciwdziałaniu przemocy, wsparciu zdrowia psychicznego, równości szans, działań integracyjnych i antydykryminacyjnych – projekty priorytetowe;
  2. służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości;
  3. służące ogólnej aktywizacji studentów – przedstawicieli samorządów studenckich, kół naukowych oraz pozostałych studentów regionu.

Kompletne wnioski o dotacje należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19 maja 2023 r. na adres: Departament Edukacji i Rynku Pracy  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (koperta z dopiskiem „Konkurs na Małe Granty”). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wnioski o przyznanie dotacji, złożone poza Konkursem, nie będą podlegały ocenie.

W bieżącym roku na konkurs zarząd województwa przeznaczył 100 000 zł. Ustalono maksymalną kwotę dotacji w kwocie 10 000 zł, minimalną – w kwocie 5 000 zł, przy czym wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 50 % wartości całego projektu.

Komisja konkursowa wyłoni najciekawsze projekty, a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania wniosków. Wniosek i regulamin konkursu dostępne są w załącznikach.

W przypadku pytań prosimy  o kontakt pod nr tel. 77/44 67 838 lub 831.

Zapraszamy wszystkie uczelnie naszego region do składania wniosków!

Regulamin konkursu na małe granty dla uczelni 2023

Wzór wniosku do konkursu na małe granty dla uczelni 2023

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy