Majowa sesja sejmiku

Na majowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego radni zapoznali się m.in. ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz informacją Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nt. stanu sanitarno-higienicznego województwa opolskiego w 2022 r.

Marszałek województwa Andrzej Buła informował na początku sesji, że dopiero w ubiegłym tygodniu został podpisany kontrakt terytorialny. W związku z tym będzie wreszcie możliwe uruchomienie pieniędzy z programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Opolskiego” m.in. dla powiatowych urzędów pracy, które z niecierpliwością czekają na dofinansowanie swoich działań. – Niestety, mimo znaczącego wzrostu budżetu państwa wkład z budżetu do naszego programu regionalnego już taki znaczący nie jest. W tej perspektywie jest to 160 milionów złotych, a w poprzedniej było niemal 150 milionów. To wzrost o zaledwie 6,6% w sytuacji, gdy w tym samym czasie budżet państwa zwiększył się o 213% – mówił marszałek.

Informacje i sprawozdania

Jak mówiła dr Anna Matejuk z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w 2022 r. sytuacja epidemiologiczna w zakresie COVID-19 w województwie opolskim uległa poprawie, zmniejszyła się znacznie liczba zakażeń i liczba osób hospitalizowanych. – Natomiast zachorowania na pozostałe choroby zakaźne utrzymują się na podobnych poziomie jak w latach ubiegłych – dodawała. Przedstawiła także wyniki prowadzonych kontroli sanitarnych, zarówno w obiektach użyteczności publicznej, środowisku pracy, jak i placówkach ochrony zdrowia. – Na podstawie kontroli stwierdziliśmy w ubiegłym roku poprawę stanu sanitarno-higienicznego oraz technicznego podmiotów leczniczych, w związku z przeprowadzanymi remontami i modernizacjami oraz z wprowadzaniem nowoczesnego sprzętu i urządzeń, zapewniających wysoki standard świadczonych usług – informowała dr Anna Matejuk.

O współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi mówiły Barbara Kamińska i Aleksandra Zwarycz z Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO.  Podkreślały, że celem głównym programu było m.in. pogłębienie współpracy na rzecz podnoszenia poziomu jakości życia mieszkańców regionu oraz poczucia współodpowiedzialności za jego rozwój. Na realizację programu w 2022 roku zaplanowano 6 milionów zł, natomiast realnie wydano ponad 25 i pół miliona zł. To przede wszystkim aż 55 otwartych konkursów ofert na łączną kwotę ponad 23 i pół miliona zł (w tym 10 w formie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego i 1 konkurs w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego). Dzięki konkursom  podpisano 664 umowy z organizacjami pozarządowymi. To także ponad 1 milion 464 tysiące zł na 188 umów na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym. W roku 2022 najwięcej konkursów przeprowadzono w dwóch obszarach – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej.

Biorąc pod uwagę głosy z sektora pozarządowego, w tym roku w ramach współpracy sporo uwagi zwraca się m.in. na podniesienia poziomu profesjonalizacji i budowanie potencjału partnerów społecznych, wykorzystanie unikatowego narzędzia, jakim jest Europejski Budżet

Obywatelski do zaangażowania mieszkańców oraz organizacji pozarządowych w realizację działań w innych obszarach, działania związane z promocją wolontariatu oraz edukację młodych ludzi służące zachęceniu ich do angażowania się w społeczeństwo obywatelskie.

Odrzucona petycja

Radni zajęli sią na sesji projektem petycji, dotyczącym podjęcia uchwały intencjonalnej w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II. Wcześniej petycją zajęli się członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jak informowała jej przewodnicząca Brygida Kolenda-Łabuś, komisja wzięła pod uwagę pogląd, zgodnie z którym Sejmik nie może być miejscem rozstrzygania kwestii autorytetu ani oceny pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji o działalności św. Jana Pawła II.  Członkowie komisji dostrzegli także oficjalne stanowisko  Konferencji Episkopatu Polski, w którym biskupi apelowali, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. W konsekwencji opinii komisji, po dyskusji, radni województwa stosunkiem głosów 15 do 7 (przy jednym wstrzymującym się) podjęli  decyzję o nie podejmowaniu uchwały intencjonalnej w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy