Marszałkowski Budżet Obywatelski – zadania dopuszczone i niedopuszczone do głosowania

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zamieszczamy poniżej listę zadań, które w wyniku oceny formalno-prawnej i merytorycznej zostały dopuszczone oraz nie zostały dopuszczone do głosowania.

5 edycja MBO – lista zadań dopuszczonych do głosowania

5 edycja MBO – lista zadań niedopuszczonych do głosowania

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem, Zgłaszającym zadanie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgłaszający zadanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zadań niedopuszczonych do głosowania może wnieść odwołanie do Zarządu Województwa Opolskiego od decyzji o  niedopuszczeniu zadania do głosowania, za pośrednictwem Zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

 Odwołanie w formie pisemnej można składać w terminie do 10 PAŹDZIERNIKA br. do godz. 15.30. w formie:

  • osobiście w siedzibie Urzędu (Punkt kancelaryjny Urzędu – Opole, ul. Piastowska 14-Ostórwek lub Opole, ul. Hallera 9), lub
  • korespondencyjnie (na adres Urzędu: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 – decyduje data wpływu do Urzędu ) lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzet@opolskie.pl.

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy