Powstanie Centrum Integracji Cudzoziemców

Na początku przyszłego roku zostanie w Opolu otwarte Centrum Integracji Cudzoziemców. Teraz trwają prace przygotowawcze do otwarcia Centrum, które będzie działało przy Wojewódzkim Urzędzie  Pracy.

Centrum powstanie w ramach projektu pn.: „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

– To odpowiedź na potrzeby specyficznych grup, jakimi są zamieszkujący na terenie województwa opolskiego cudzoziemcy. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią pracownicy cudzoziemscy, przebywający na terenie Opolszczyzny, drugą zaś członkowie ich rodzin – mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Maciej Kalski.

Wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura dodaje, że koncepcja tworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców jest zgodna z planowanymi i prowadzonymi działaniami Samorządu Województwa Opolskiego, dotyczącymi kompleksowego wsparcia cudzoziemców przebywających w regionie. – Pokazujemy, że nasz region jest dobrym miejscem, w którym mogą mieszkać, pracować i wypoczywać nie tylko obywatele Polski, ale i cudzoziemcy. Chcemy, aby w naszym regionie znaleźli nie tylko miejsce do pracy, ale miejsce, z którym mogą związać swoją przyszłość – mówi.

Jak będzie działać Centrum Integracji Cudzoziemców?

Projekt rozpoczął się w październiku tego roku i potrwa do końca roku 2022. Teraz trwają prace przygotowawcze, uruchomienie Centrum planowane jest na początek lutego 2022 r. Zacznie wtedy działać  PUNKT INFORMACJI, otwarty od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 16 i minimum raz w tygodniu do godziny 18 oraz soboty od godziny 10 do 14. Będzie usytuowany w centrum Opola (róg ulic Reymonta i Damrota). Tam cudzoziemcy będą mogli uzyskać informacje dotyczące m.in.:

 • korzystania z usług medycznych i rehabilitacyjnych;
 • nabywania lub wynajmowania nieruchomości;
 • zakładania kont bankowych;
 • form zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wynikających z nich obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych;
 • łączenia rodzin;
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • uzyskiwania lub uznawania dokumentów poświadczających uprawnienia do kierowania pojazdami;
 • uzyskania numeru PESEL;
 • zasad wykonywania obowiązku meldunkowego;
 • uzyskania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • kursów zawodowych;
 • systemie szkolnictwa wyższego, w tym o możliwości kształcenia się na studiach, studiach podyplomowych lub innych formach kształcenia;
 • uznawania wykształcenia uzyskanego w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach;
 • uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach;
 • tłumaczeń przysięgłych na terenie województwa oraz ich danych kontaktowych;
 • systemu komunikacji miejskiej;
 • zasad legalizacji pobytu i uzyskaniu obywatelstwa polskiego.

 

Na początek Centrum będzie obsługiwało klientów w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim. W ramach Centrum zatrudnieni zostaną także doradcy międzykulturowi świadczący tzw. usługi asystenckie. Chodzi m.in. o towarzyszenie rodzinom cudzoziemskim w rozwiązywaniu trudnych dla nich sytuacji, pomocy w poszukiwaniu mieszkań, towarzyszenie podczas wizyt u lekarza, pośredniczenie w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych, przekazywanie informacji o miejscach, do których mogą się zwracać ze swoimi problemami. Doradcy będą także kwalifikować klientów do dostępnej w projekcie pomocy prawnej, psychologicznej bądź doradczej i umawiać ich spotkania z odpowiednimi specjalistami. Będzie prowadzone kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa całożyciowego, planowania ścieżki edukacji najmłodszych i rozwoju zawodowego.

Oferta, jaką Centrum kieruje do cudzoziemców to także m.in. kursy dla dorosłych i dzieci z języka polskiego na różnych poziomach oraz kursy adaptacyjne.

Centrum Integracji Cudzoziemców odpowiedzialne będzie również za podnoszenie wiedzy społeczeństwa polskiego na temat cudzoziemców. W planie są m.in.  wydarzenia akcyjne, (np. Dzień Wielokuturowości) czy lokalne kampanie na rzecz tolerancji. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przewiduje kontynuację działania Centrum co najmniej do końca 2027 roku.

 

Dnia 25 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy z instytucjami, z którymi WUP będzie współpracował, realizując to zadanie. Byli m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji edukacyjnych, ochrony zdrowia, rynku pracy, pomocy społecznej, ale także urzędów skarbowych, policji, ZUS czy NFZ. – Jeśli ktoś przyjeżdża do naszego regionu z zagranicy, to tak naprawdę musi załatwić wszystkie podstawowe problemy, związane ze wszystkim aspektami życia. I w tym będziemy pomagać – mówi dyrektor Maciej Kalski.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy