Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030

Zawiadamiamy o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn.: „PLAN TRANSPORTOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 27 lipca 2021 r. przyjął projekt dokumentu pn.: „Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030”. Dokument został zaktualizowany o uwagi, które wpłynęły w konsultacjach publicznych.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z powyższym projektem w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 4 oraz na stronie internetowej

https://bip.opolskie.pl/2021/06/plan-transportowy-wojewodztwa-opolskiego-2030/ .

Uwagi i wnioski do projektu mogą być wnoszone do 25 listopada br.:

  • w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Piastowska 14, 45-082 Opole;
  • ustnie do protokołu w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, telefon: 77 44 82 140, w godzinach pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: PTWO2030@opolskie.pl lub przez platformę e-puap.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.

Wszystkie szczegóły na stronie BIP:

https://bip.opolskie.pl/2021/06/plan-transportowy-wojewodztwa-opolskiego-2030/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy