Sesja sejmiku – fundusze unijne, projekty, programy

Październikowa sesja sejmiku województwa po raz kolejny odbywała się on-line. Ważnych tematów – oprócz apelu w sprawie opracowania i wdrożenia tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia – nie brakowało. Było m.in. o funduszach unijnych dla regionu w kolejnych latach, programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok, działaniach samorządu w sferze  edukacji.

Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Jak podkreślał marszałek  województwa Andrzej Buła, pieniądze unijne dla regionu w przyszłej perspektywie finansowej to przede wszystkim możliwość działania i inwestowania w samorządach, a w efekcie korzyści dla wszystkich mieszkańców regionu. I choć umowa partnerstwa pomiędzy Polską i UE nie została jeszcze podpisana, to opolskie już rozpoczęło  przygotowanie projektu dokumentu, określającego najważniejsze zasady podziału pieniędzy dla regionu. Jacek Partyka z Departamentu Funduszy Europejskich UMWO mówił, że projekt program regionalnego na kolejne lata  przewiduje dla województwa opolskiego kwotę 921 milionów euro. – To 690,5 miliona euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 230,5 miliona euro na tzw. projekty miękkie, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+ – informował.

Mówiąc o podziale pieniędzy podkreślał także, że w najbliższych latach większa część programu będzie oddana do dyspozycji samorządom. – W latach 2014-2020 wsparcie subregionów kształtowało się na poziomie 14% całego RPO, a w nadchodzącej perspektywie  ma wynieść 27% wartości programu. Będą to wyodrębnione kwoty na gminne programy rewitalizacji oraz na krajowe i regionalne obszary strategicznej interwencji. Tak, jak w kończącym się programie, będzie podział na pięć subregionów, które otrzymają do podziału 212,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 36 milionów euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+ – informował Jacek Partyka. – Termin, w którym przyjmiemy ostateczny program na lata 2021-2027 zależy nie tylko od nas. Jak tylko umowa partnerstwa zostanie podpisana, to będziemy pracować nad jego ostatecznym kształtem – dodawał dyrektor.

Podsumowujemy duże projekty

Radni zapoznali się z efektami dwóch projektów unijnych, realizowanych w ostatnich latach przez samorząd województwa. Nowa jakość teatru, czyli przebudowa  i modernizacja budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu to projekt, który uroczyście  podsumowano już na początku września, kiedy otwarto teatr.  Dyrektor Norbert Rakowski mówił zarówno o tym, że to był pierwsza  poważna modernizacja po 40 latach funkcjonowania placówki, jak też o trudnościach i przebiegu całej inwestycji, która kosztowała niemal 27 milionów złotych. Radni mieli okazję już zobaczenia jej efektów podczas otwarcia placówki.

Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO Monika Jurek podsumowała natomiast kończący się projekt unijny pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, w ramach którego znacząco zmodernizowano bazę szkół zawodowych w regionie. – To projekt realizowany przez samorząd województwa wraz z partnerami, czyli samorządami powiatów brzeskiego, kędzierzyńsko – kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, nyskiego, oleskiego, prudnickiego, strzeleckiego, namysłowskiego oraz miastem Opole –wymieniała Monika Jurek.

Efektem projektu, który kosztował ponad 31 mln zł,  jest doposażenie i unowocześnienie bazy kształcenia praktycznego w regionie, czyli nowopowstałe pracownie z nowoczesnym wyposażeniem. Dzięki zakupionemu sprzętowi uczniowie mają spore możliwości nabycia wiedzy merytorycznej oraz praktycznej, adekwatnej do obowiązujących technologii. W ramach projektu wspartych zostało 21 placówek kształcenia zawodowego w powiatach oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Przewodniczący sejmiku Rafał Bartek, podsumowując tę prezentację, wyrażał nadzieję, że teraz w tych pracowniach będą się kształcić uczniowie na potrzeby naszego regionalnego rynku pracy.

Coraz lepsza współpraca z sektorem pozarządowym

Radni przyjęli program współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na kolejny, 2022, rok. Dyrektor Biura Dialogu i  Partnerstwa Obywatelskiego Barbara Kamińska podkreślała, że to najważniejszy dokument, który reguluje współpracę samorządu z trzecim sektorem. Efektem dotychczasowej współpracy i konsultacji są nowe elementy, jakie znalazły się w programie. Wśród priorytetowych około 30 zadań pojawiło się kilka nowych priorytetów, które przełożą się na kolejne konkursy, jakie będzie w przyszłym roku ogłaszał zarząd województwa dla organizacji. Jak mówiła Aleksandra Zwarycz z BDO, to przede wszystkim  organizacja szkoleń dla osób świadczących usługi w społeczności lokalnej wobec osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;  wspieranie działań w zakresie rozwijania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży; wspieranie działań w zakresie gospodarowania odpadami; wspieranie działań z obszaru rolnictwa, w tym w szczególności na rzecz opolskich pszczół; rozwój rowerowej turystyki krajobrazowej w województwie opolskim; zwiększenie świadomości mieszkańców regionu, w zakresie tolerancji, równości oraz różnorodności społecznej; podejmowanie działań na rzecz profesjonalizacji i integracji sektora organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych w regionie i ostatni – wspieranie rozwoju aktywności społeczności lokalnych, czyli regranting.

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy