Budżet  Województwa Opolskiego na 2020 rok

Dochody budżetu Województwa na 2020 rok zaplanowane zostały na poziomie 530 676 415 zł, a wydatki 551 004 653 zł. Radni przyjęli założenia budżetu na przyszły rok podczas grudniowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. Za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych, opozycja była przeciwko budżetowi.

Jak mówił marszałek Andrzej Buła, przyszłoroczny budżet zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie 34,6%. – To mniej niż do tej pory, ale mimo kończących się funduszy unijnych, udało nam się utrzymać dobrą tendencję . Chcę zwrócić uwagę na realizowane przez Urząd i nasze jednostki projekty własne – to aż 43 projekty, skierowane do mieszkańców województwa, od wielkich inwestycji po projekty z dziedziny polityki społecznej czy edukacji,  na które wiele małych samorządów nie mogłoby sobie pozwolić  – dodawał marszałek Andrzej Buła.

Planowane inwestycje to m.in.  ponad 122 miliony złotych na dziewięć projektów na drogach wojewódzkich, 14,8 miliona złotych na ochronę zdrowia, niemal 10 milionów złotych w ochronie środowiska czy prawie 8,7 miliona złotych dla instytucji kultury.

Marszałek podkreślał, że budżet województwa to także prawdziwe budowanie społeczeństwa obywatelskiego – od coraz większej liczby konkursów dla trzeciego sektora, po realizowany kolejny rok Marszałkowski Budżet Obywatelski, rozpoczynaną właśnie Marszałkowską Inicjatywę Sołecką czy kolejną nową inicjatywę – Europejski Budżet Obywatelski, na który w przyszłym roku przeznaczymy 10 milionów złotych.

– Tym, co nas będzie zajmowało w przyszłym roku jest m.in. ochrona zdrowia, ale mamy nadzieję na rzetelną dyskusję  i dobrą współpracę ze wszystkim interesariuszami tej sprawy w regionie, pozbawioną wątków politycznych, mającą na celu przede wszystkim dobro mieszkańców – mówił marszałek. – Kolejną sprawą, którą chcemy rozwiązywać wspólnie z innymi jest  transport publiczny.  Szukamy sojuszników, jak te problemy rozwiązywać, nieustannie sygnalizujemy w Brukseli, że brak dojazdu to wykluczenie społeczne. Wspólnie z samorządami lokalnymi chcemy zadbać o czyste powietrze – zapraszamy samorządy do współpracy, by podejmować wspólne działania, by jakość powietrza się poprawiała.

Marszałek zwracał także uwagę na fakt, że przyszłoroczny budżet województwa przewiduje zmniejszenie zadłużenia o kwotę 18,85 miliona złotych. Tym samym zadłużenie spadnie z kwoty 98,85 miliona złotych na koniec 2019 r. do kwoty 80 milionów złotych na koniec 2020 r. – Łącznie od 2012 r., na koniec którego dług wynosił 254,2 mln zł, do końca 2020 r. uda nam się spłacić 174,2 miliona zł, tj. 68,5% długu – mówił marszałek. Jak podkreślał skarbnik województwa Stanisław Mazur, w porównaniu z innymi regionami, opolskie będzie  miało najniższy poziom zadłużenia w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa.

Prezentując stanowisko klubu radnych PiS Martyna Nakonieczny mówiła o tym, że projekt budżetu nie daje odpowiedzi na pytania, co z budżetem po zakończeniu środków unijnych, że nie daje recepty na to co zrobić, by zatrzymać młodzież w regionie, nie ma w nim pieniędzy na innowacje. – Dlatego klub Prawa i Sprawiedliwości nie może poprzeć tego budżetu – skonkludowała. Klub Mniejszości Niemieckiej poparł projekt budżetu. Marszałek odpowiadał, że problem wyjeżdżających młodych osób jest nie tylko problemem samorządu województwa, nie mamy wpływu na programy nauczania naszych uczelni, ale staramy się także przeciwdziałać wyjazdom, choćby przez specjalne realizowane projekty. Przypominał też o ważnych, realizowanych już projektach innowacyjnych, w których uczestniczy samorząd regionu.

Przewodnicząca klubu Edyta Gola podkreślała bezpieczeństwo budżetu. – Niski wskaźnik zadłużenia pozwoli na reakcję w sytuacji działań rządowych, których możemy się spodziewać, a nakładających na samorządy kolejne obowiązki – mówiła. Wskazywała także na ważną kontynuację zadań ze sfery edukacji, zwłaszcza zawodowej czy ochrony środowiska. – To budżet proeuropejski i proinwestycyjny, mimo spadku nakładów inwestycyjnych, pochodzących ze środków unijnych – dodawała. Jolanta Wilczyńska, wiceprzewodnicząca sejmiku, w imieniu Koalicji Obywatelskiej również podkreślała znaczenie zmniejszenia zadłużenia regionu i bezpieczeństwa budżetu. – Więcej niż pozytywnie należy  ocenić poziom zaplanowanych wydatków inwestycyjnych – dodawała. Wymieniała także  wiele ważnych, zaplanowanych w budżecie projektów, zwłaszcza w sferze edukacji i aktywizacji zawodowej. – To trzeci z kolei budżet większy od poprzedniego, jest proeuropejski i proinwestycyjny. To m.in. rekordowe nakłady w ochronie zdrowia, czy zapewnienie wkładów własnych jednostkom ochrony zdrowia i jednostkom kultury, co pozwala im na aplikowanie o dodatkowe fundusze.

 

Grudniowa sesja to także tradycyjne przekazanie przez harcerzy  władzom województwa Betlejemskiego Światełka Pokoju. – Tegoroczne motto światełka mówi, że to światło niesie moc – mówiła Magdalena Lenartowicz z Opolskiej Chorągwi ZHP, przekazując światełko marszałkowi Andrzejowi Bule i przewodniczącemu sejmiku Rafałowi Bartkowi. Marszałek zaś dziękował obiecując, że światełko przekaże – symboliczne-  wszystkim mieszkańcom regionu.

Podczas sesji  marszałek wręczył także odznakę za Zasługi dla Województwa Opolskiego – otrzymał ją wieloletni działacz społeczny i patriotyczny, przedsiębiorca z Wołczyna Idzi Pilarski. Sam marszałek zaś został uhonorowany przez Opolski Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odznaką honorową związku.

VR

Budżet Województwa Opolskiego na 2020 r. – skrót

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy