Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2022 r.

Każda z uprawnionych  organizacji może zgłosić max. 2 swoich przedstawicieli.

Prosimy o dokonywanie imiennych zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 45-082 Opole, ul. Piastowska 14

z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowych – 2022” w terminie do dnia 30 października 2021 r.
Liczy się data wpływu do Urzędu.

Zgłoszenia przesłane po 30 października 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Zarząd Województwa Opolskiego po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń przygotuje do dnia 30 listopada 2021 r. „Listę kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2022 r.” Kandydaci na członków komisji konkursowych, o których mowa powyżej, zostaną  pisemnie o tym poinformowani.

Wyboru kandydatów do poszczególnych komisji konkursowych dokona Zarząd Województwa Opolskiego z „Listy kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2022 r.”, uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem.

https://bip.opolskie.pl/2021/10/ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-kandydatow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty-w-otwartych-konkurs/

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy