Strategia Opolskie 2030 gotowa

Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Strategię Opolskie 2030, która uwzględnia wnioski i uwagi, jakie wpłynęły od przedstawicieli różnych środowisk w toku konsultacji społecznych.

Przypomnijmy, że konsultacje trwały w marcu i kwietniu br. Ich efektem jest ponad 300 uwag, zgłoszonych do dokumentu. Wszystkie propozycje zostały szczegółowo przeanalizowane, a informacja o tym, czy i w jaki sposób zostały uwzględnione w dokumencie, znalazła się w sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych Strategii (patrz dokumenty poniżej).

Dodatkowo dokument został uzupełniony m.in. o informacje na temat wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz ewaluacji ex-ante. Zaktualizowane zostały także dane statystyczne, wprowadzono poprawki merytoryczne, językowe i redakcyjne.

Kolejnym etapem prac nad Strategią będzie uzyskanie opinii Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pod kątem spójności ze średniookresową strategią rozwoju kraju i krajową strategią rozwoju regionalnego) oraz konsultacje z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Po tych uzgodnieniach dokument trafi do radnych województwa. Ostatnim etapem prac będzie jego przyjęcie przez Sejmik Województwa Opolskiego, co jest planowane na początek października br.

Po uchwaleniu Strategia Opolskie 2030 będzie najważniejszym regionalnym dokumentem strategicznym. Dlaczego? Bo wskazuje, w jaki sposób i w jakim kierunku nasze województwo będzie się rozwijać w najbliższych dziesięciu latach. Określa cele i kierunki działania, jakie władze regionu muszą podejmować, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jej zasięg czasowy sięga 2030 roku i obejmuje najnowszą perspektywę finansową Unii Europejskiej. Strategia jest niezbędna do skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój regionu.

Pełna informacja o przebiegu prac nad Strategią Opolskie 2030 znajduje się pod linkiem: https://bip.opolskie.pl/2020/11/strategia-rozwoju-wojewodztwa-opolskiego-opolskie-2030/

DRP

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Strategii Opolskie 2030

Strategia Opolskie 2030 po konsultacjach społecznych

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy