22 grudnia budżetowa sesja Sejmiku Województwa

We wtorek, 22 grudnia, o godzinie 10.00 rozpocznie się XXV sesja Sejmiku Województwa Opolskiego. W programie znajdziemy przede wszystkim  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 oraz uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2021 rok.

Będzie też podsumowanie działalności Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego w latach 2015-2020.

Pełny program sesji przedstawia się następująco:

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Porządek obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Informacja pt. Podsumowanie działalności Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu w latach 2015-2020.
 11. Informacja pt. Podsumowanie działalności Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w latach 2015-2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 oraz podjęcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2021 rok.
  a) omówienie przez Marszałka Województwa projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 oraz projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2021 rok;
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 oraz opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2021 rok;
  c) przedstawienie zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2020 rok z uwzględnieniem opinii i wniosków poszczególnych komisji oraz wniosków radnych, które nie zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej;
  d) przedstawienie wniosków komisji i radnych, które nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów i Mienia Województwa w zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok;
  e) dyskusja;
  1) opinie wszystkich komisji,
  2) stanowiska klubów radnych,
  3) pytania.
  f) głosowanie wniosków komisji i radnych, które nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów i Mienia Województwa w zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2021 rok oraz wniosków Komisji Finansów i Mienia Województwa, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd w przedstawionej autopoprawce do projektu uchwały budżetowej;
  g) głosowanie projektów uchwał:
  1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata  2021-2030,
  2) w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023,
  b) zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, jednak nie dłużej niż za okres od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 31 grudnia 2021 r., Województwu Opolskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie OCRG.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Opolskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2021 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Wolne wnioski.
 22. Komunikaty.
 23. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w Sali Orła Białego na Ostrówku, jednak ze względu na panującą sytuację będzie bez udziału publiczności. Jak zwykle jednak zapraszamy do śledzenia transmisji sesji na żywo – on-line na stronie https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/# 

Nasze serwisy