Bogata sesja sejmiku

Lutowa, już piętnasta w tej kadencji sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, była bogata w sprawy, którymi zajmowali się radni województwa. Działania profilaktyczne, współpraca z zagranicą, edukacja czy Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to tylko niektóre z tematów, o jakich dyskutowano podczas sesji.

 

Profilaktyka ważnym działaniem

Radni wysłuchali informacji nt. wykonania w 2019 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pełnomocnik zarząd województwa ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom Jacek Ruszczewski mówił m.in., że w roku 2019 rozpoczęła się realizacja dwóch dwuletnich projektów profilaktycznych – Szkoła Wiodąca oraz Szkoła Profesjonalnej Profilaktyki – adresowanych do młodzieży, rodziców oraz do kadry pedagogicznej szkół ponadpodstawowych z województwa opolskiego. – W oparciu o doświadczenia i wnioski z tych projektów przygotowane zostaną kolejne przedsięwzięcia profilaktyczne, będące odpowiedzią na realne i aktualne potrzeby – dodawał.

Zwracając  uwagę na wzywania, jakie stoją przed działalnością profilaktyczną, pełnomocnik zarządu mówił przede wszystkim o konieczności powstrzymania systemowego procesu erozji lecznictwa odwykowego i problemach, które wiążą się z niskimi płacami psychoterapeutów czy wynikającymi z ministerialnego rozporządzania nowymi, w praktyce nieosiągalnymi normami zatrudnienia pielęgniarek w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień.

 

Aktywna obecność za granicą

Dwie zagraniczne placówki samorządu województwa, w Brukseli i Moguncji, działają aktywnie na rzecz promocji regionu już od kilkunastu lat. Radni wysłuchali sprawozdań z ich działalności w ubiegłym roku.

Na działalność Biura Województwa Opolskiego w Moguncji zwracał uwagę m.in. przewodniczący sejmiku Rafał Bartek, który podczas swojego ostatniego pobytu w Nadrenii Palatynacie mógł się przekonać o aktywności tej placówki i jej przedstawiciela Przemysława Łebzucha, co wielokrotnie podkreślali nasi partnerzy z władz landu. Placówka brukselska jeszcze w ubiegłym roku działała w ramach Domu Polski Południowej, który – z inicjatywy województwa śląskiego – zakończył swoją działalność z końcem 2019 roku. Teraz biuro w Brukseli, ze swoim przedstawicielem Pawłem Bliźnickim, działa jak placówka samodzielna. Obydwie placówki działają na rzecz rozwijania naszej międzynarodowej współpracy gospodarczej i kulturalnej, ale przede wszystkim służą rozpoznawalności, czyli promowania,  województwa opolskiego za granicą.

 

Decyzja w sprawie sołeckich inicjatyw

Radni podjęli uchwałę, umożliwiającą udzielenie z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej gminom województwa opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Ta decyzja oznacza, że w najbliższych dniach będzie możliwe podpisanie umów z 68 gminami regionu na realizację pierwszych – w tym roku 346 – projektów w sołectwach naszego województwa. Trzyletnim programem Marszałkowska Inicjatywa Sołecka zostaną objęte wszystkie sołectwa w województwie, czyli 1021 społeczności wiejskich. W ciągu tych trzech lat każda z nich otrzyma dotację w wysokości 5000 złotych na realizację swoich pomysłów.

Marszałek Andrzej Buła podkreślał, że to kolejna inicjatywa, oddająca inicjatywę i część decyzji o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu mieszkańcom województwa.

 

Kształcenie w zawodach medycznych konieczne, ale po nowemu

Dyskusję radnych wzbudziła intencyjna uchwała, dotycząca zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu. O sytuacji szkoły mówiła Monika Jurek, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO. Podkreślała fakt, że od 15 lat w tej szkole  – w związku ze zmianą przepisów – nie kształci się już pielęgniarek. Od kilu lat, mimo podejmowanych działań promocyjnych, pronaborowych, systematycznie zmniejsza się liczba uczniów te szkoły.  Jednocześnie, pomimo zmniejszania się liczby słuchaczy, rosną nakłady Samorządu Województwa Opolskiego na potrzeby jej funkcjonowania. W tym roku rok szkolnym w szkole kształci się zaledwie 29 osób: 17 w II klasie i 12 na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Wszyscy oni zakończą naukę do czerwca br. Natomiast budżet szkoły na rok 2020 określony został na poziomie 636 tys. zł. – Aby poszerzyć ofertę edukacyjną szkoły i zachęcić młodzież do podejmowania w niej  nauki, przed dwoma laty uruchomiono kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Te działania były też próbą zaspokojenia dopływu kadr medycznych na rynek pracy – informowała Monika Jurek.

W bieżącym roku szkolnym, pomimo prowadzenia różnorodnych działań promocyjnych, nie udało się przeprowadzić skutecznego naboru ani jesienią 2019 r., ani w semestrze zimowym 2020 r. , kiedy to zgłosiło się zaledwie 5 kandydatów. Nie można wykluczyć, że również w przyszłym roku szkolnym sytuacja związana z nieskutecznym naborem może się powtórzyć i zajdzie potrzeba likwidacji szkoły, w związku z brakiem zainteresowania kształceniem.

Uchwała o zamiarze likwidacji nie musi prowadzić do faktycznej likwidacji tej placówki. Wszystko zależy od tego, czy uda się tegoroczny nabór. – To nie radni podejmą w przyszłości  decyzje o likwidacji tej szkoły. To będzie decyzja mieszkańców, którzy zechcą – bądź nie – kształcić się w tej szkole – podkreślała Monika Jurek.

Marszałek Andrzej Buła mówił zaś, że jeżeli uda się przeprowadzić skuteczny nabór na rok szkolny 2020/2021, sejmik województwa może w sierpniu 2020 r. unieważnić uchwałę o  likwidacji Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu. –  Jeśli się ten nabór nie uda, to dla stworzenia możliwości wykorzystania obiektu i zaplecza obecnej szkoły, wystąpimy do rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z propozycją utworzenia filii tej uczelni w Kędzierzynie-Koźlu. Wczoraj podpisaliśmy z rektorem porozumienie o współpracy, mając także i to działanie na względzie – mówił marszałek.

Po dyskusji  radni podjęli intencyjną uchwałę w tej sprawie stosunkiem głosów 13 za, przeciwko 9, 4 wstrzymujące się.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy