Upamiętnili setną rocznicę powstań śląskich

Radni województwa na kwietniowej sesji podjęli rezolucję, którą oddali hołd powstańcom i wszystkim poległym w powstaniach śląskich.  Jednocześnie zaapelowali do Prezydenta RP i Rządu RP o dołożenie wszelkich starań, by odnowić wymagający pilnego remontu pomnik i Amfiteatr na Górze św. Anny, miejsce corocznych obchodów rocznic tych wydarzeń. Radni przyjęli także apel w sprawie poparcia protestu nauczycieli.

Na kwietniowej sesji sejmiku województwa radni upamiętnili rocznicę powstań śląskich. Gościem radnych był profesor Ryszard Kaczmarek, autor ostatnio wydanej publikacji „Powstania śląskie 1919 – 1920 – 1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka”. Przedstawił on prelekcję, dotyczącą m.in. zabiegów dyplomatycznych, które towarzyszyły walkom powstańczym, czyli zależności między polityką europejską a powstaniami.

Radni PIS mieli uwagi do treści zaproponowanej rezolucji, zwłaszcza dotyczące – jak mówili – przeciwstawienia sobie tożsamości śląskiej i polskiej. Podkreślali, że zgadzając się z ogólną ideą rezolucji, mają wątpliwości co do jej niektórych zapisów. Zaproponowali, by rezolucji w takim kształcie nie przyjmować. Przewodniczący sejmiku Rafał Bartek podjął jednak decyzję – w związku z wcześniej przyjętym porządkiem obrad – o przegłosowaniu zaproponowanego tekstu rezolucji. Radni przyjęli ja stosunkiem głosów: 18  za przyjęciem, 6 głosów wstrzymujących się.

 

Treść przyjętej rezolucji:

Sejmik Województwa Opolskiego nawiązując do 100. rocznic związanych z upamiętnieniami Powstań Śląskich w kolejnych latach 2019, 2020 oraz 2021 oddaje hołd powstańcom, walczącym o przyłączenie Górnego Śląska do nowopowstałej Polski. Pamiętamy też, że naprzeciw powstańcom stanęli ci Ślązacy, którzy czując się Niemcami optowali za pozostaniem ich ziemi w granicach Niemiec. Niejednokrotnie rodziny żyjące na tej ziemi w bolesny sposób doświadczały tragicznych przeżyć tamtego czasu, gdzie brat stawał przeciwko bratu.

W duchu chrześcijańskiej tradycji i polsko-niemieckiego pojednania pragniemy oddać cześć wszystkim Ślązakom poległym w tym konflikcie. Wydarzenia sprzed 100 lat zmieniły bieg historii, a cześć Górnego Śląska po zmianie granicy znalazła się w granicach odrodzonego Państwa Polskiego.

Symbolem tych wydarzeń stała się Góra św. Anny, gdzie upamiętniono te wydarzenia, najpierw przed wojną, pomnikiem poświęconym stronie niemieckiej, a później po wojnie stronie polskiej. Pomnik Czynu Powstańczego, na wiele lat stał się głównym miejscem uroczystości poświęconych pamięci poległych w powstaniach śląskich.

Obecnie Pomnik i Amfiteatr na Górze św. Anny wymaga pilnego remontu i w związku z tym, Sejmik Województwa Opolskiego zwraca się do Prezydenta RP i Rządu RP z apelem o dołożenie wszelkich starań, aby to miejsce – w 100. rocznicę tamtych wydarzeń – w godny sposób czciło, ale też informowało o tej niełatwej historii naszej ziemi w duchu słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II na tej górze: „że ziemia ta wciąż potrzebuje wielorakiego pojednania”.

 

Radni przyjęli także apel w sprawie poparcia protestu nauczycieli. Wnioskodawcą apelu był Klub Koalicji Obywatelskiej, a Szymon Ogłaza, który prezentował projekt mówił, że to wyraz wsparcia dla tych, którzy desperacko walczą o godne uznanie swojej pracy, a zarazem wyraz wsparcia dla rodziców, którzy niepokoją się o edukację swoich dzieci. W apelu czytamy:

Sejmik Województwa Opolskiego popiera postulaty zgłaszane przez protestujących w całym kraju nauczycieli, których celem jest przywrócenie godności i prestiżu społecznego tej grupy zawodowej. Wobec niechęci strony rządowej do podjęcia konstruktywnego dialogu i odrzucenia postulatów zgłaszanych przez nauczycieli, zdecydowali się oni na rozpoczęcie akcji protestacyjnej na dużą skalę.

            To właśnie na nauczycielach spoczywa odpowiedzialność za wykształcenie i wychowanie młodzieży, która w przyszłości ma współdecydować o losach naszego regionu, kraju, jak  i Wspólnoty Europejskiej. Włożony w te działania trud i zaangażowanie powinny być powiązane ze zwiększeniem nakładów edukację, w tym na podniesienie płac nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty. Tymczasem jest to jedna z najbardziej niedocenionych grup zawodowych w kraju.

Przedłużająca się akcja protestacyjna nauczycieli, których postulaty nie spotykają się z akceptacją strony rządowej, powoduje uzasadnione obawy wśród rodziców i prowadzi do powstania napięć społecznych. Jedynie szybka, właściwa reakcja ze strony rządu jest w stanie te napięcia rozładować.

            Wobec ww. faktów zawracamy się do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie zaistniałego kryzysu.

Apel, po burzliwej dyskusji, został przyjęty głosami radnych Koalicji Obywatelskiej, Mniejszości Niemieckiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Klub PIS był przeciwny uchwale.

Nasze serwisy