Duże zainteresowanie pieniędzmi na rewitalizację

Do rozdysponowania w ramach RPO jest kilkadziesiąt milionów złotych. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zorganizował spotkanie dla potencjalnych beneficjentów, bo nabory wniosków już wkrótce.

Nabór wniosków w przypadku konkursu dedykowanego dla gmin miejskich i wiejsko-miejskich (za wyjątkiem gmin Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Brzeg, Opole i Nysa) rozpocznie się 20 kwietnia i potrwa przez siedem dni. Kwota na ten cel to prawie 45 milionów złotych.

Dodatkowe ponad 22 miliony złotych przeznaczono na rewitalizację Opola. Termin naboru dla Opola rozpocznie się 3 kwietnia, a zakończy się 10 kwietnia. Jego rozstrzygnięcie przewidziano we wrześniu 2017 roku. W tym czasie niezbędna dokumentacja powinna zostać przekazana przez zainteresowanych na cztery sposoby:  listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście bądź przez posłańca.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele samorządów i spółdzielni mieszkaniowych, mają gotowe pomysły na co przeznaczyć pieniądze.

– Planujemy przeprowadzić inwestycje związane z odnowieniem elewacji jednego z naszych budynków w którym przebywają osoby z niepełno sprawnościami. Chcemy wymienić okna, ocieplić budynek  – mówi Grzegorz Madera, pracownik domu pomocy społecznej w Klisinie.

Dodajmy, że jednostka zajmuje się pomocą osobom z deficytami intelektualnymi i uzależnionymi.  Obok rewitalizacji przewidziane jest również skorzystanie z dofinansowań na tzw. programy miękkie, które obejmują integrację społeczeństwa z ośrodkiem. – Chcemy zaangażować mieszkańców do współpracy w ramach terapii ruchowej. Będziemy organizować również szkolenia – dodaje Madera.

Do naboru związanego z rewitalizacją (Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji) mogą przystąpić: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych; organizacje pozarządowe; kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; szkoły wyższe; spółdzielnie mieszkaniowe.

Tomasz Zeman, prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Grodkowie wyjaśnia, że pieniądze z programu rewitalizacji wpłyną na poprawę komfortu życia mieszkańców osiedla.

– Chcemy wykorzystać, to że również spółdzielnie mogą skorzystać z tych pieniędzy. Chcemy przywrócić funkcję rekreacyjną terenów zielonych. Dzięki dofinansowaniu planujemy modernizację terenów rekreacyjnych – dodaje Zeman.

Spółdzielnia mieszkaniowa do tej pory prowadziła inwestycje i remonty z pieniędzy spółdzielców.  – Jako spółdzielnia będzie to nasz pierwszy wniosek, wspieramy się doświadczeniem firmy zewnętrznej, która będzie nam pomagała przygotować ten wniosek – dodaje Zeman.

Z programu w ramach Lokalnego Planu Rewitalizacji mogą być również realizowanie działania na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  – Przystępujemy do czwartego etapu rewitalizacji miasta. Do tej pory realizowaliśmy to przedsięwzięcie ze środków gminy i projektów unijnych – mówi  Ryszard Zwojewski, kierownik referatu programów rozwojowych w Prudniku.

Dotychczasowe remonty były przeprowadzone dzięki dofinansowaniu pochodzącemu m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 czy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

– Rozpoczęliśmy prace remontowe w centrum miasta, teraz rewitalizacją obejmujemy obrzeża. W czwartym etapie zajmujemy się terenem, który otoczony jest budynkami przedwojennymi. Tam są duże problemy społeczne i mamy nadzieję, że dzięki tym inwestycjom poprawi się również bezpieczeństwo w tym miejscu – dodaje Zwojewski.

 

Wyjaśnijmy, że zgodnie z regulaminem wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek. Równocześnie wnioskodawca nie może być partnerem w innym projekcie złożonym w ramach tego konkursu. Termin zakończenia finansowej realizacji projektu nie może wykraczać poza  30 września 2018 r.

Zachęcamy do skorzystania z informacji udzielanych przez pracowników Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu.

Dane kontaktowe punktu: ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole. Telefon: 77 44 04 720 77 44 04 721 77 44 04 722. Fax: 77 44 04 721. E-mail:  info@opolskie .

 

PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy