NABÓR OGŁOSZONY PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „KRAINA DINOZAURÓW”

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”    

Zarząd Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Nr ogłoszenia 1/2019 z dnia 5.02.2019 r.

Zakres tematyczny operacji: W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt.8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.1570 z późn. zm.) na operacje dotyczące:

Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 1.2.2 LSR stworzenie pakietu usług i wprowadzenie systemu bonów zniżkowych/ karnetów

Cel ogólny 1.0 –Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy  1.2 – Rozwój rynków zbytu i promocja produktów i usług lokalnych.

Termin składania wniosków: 20.02.2019 – 06.03.2019, do godz.15.00


Nr ogłoszenia 2/2019 z dnia 5.02.2019 r.

Zakres tematyczny operacji: W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt.8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.1570 z późn. zm.) na operacje dotyczące:

Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 1.2.3 LSR utworzenie koszyka produktów lokalnych z Krainy Dinozaurów

Cel ogólny 1.0 –Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy  1.2 – Rozwój rynków zbytu i promocja produktów i usług lokalnych.

Termin składania wniosków: 20.02.2019 – 06.03.2019, do godz.15.00


Nr ogłoszenia 3/2019 z dnia 5.02.2019 r.

Zakres tematyczny operacji: W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.1570 z późn. zm.) na operacje dotyczące:

Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 2.1.4 LSR organizacja cykli spotkań i warsztatów edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców (w tym zdefiniowanych grup defaworyzowanych, niepełnosprawnych i seniorów)

Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy  2.1 – Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukacja społeczności lokalnej.

Termin składania wniosków: 20.02.2019 – 06.03.2019, do godz.15.00

Szczegóły ogłoszenia pod linkiem: https://www.krainadinozaurow.pl

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy