Ponad 41 mln zł na projekty dla bezrobotnych

Opolskie powiatowe urzędy pracy podpisały 22 umowy na zadania dotyczące wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia. Pomocą otoczono najmłodszych bezrobotnych oraz osoby 50+.

Pieniądze na te projekty pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (11 umów na ponad 25 mln zł) oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014 – 2020 (11 umów o wartości prawie 16 mln zł) o łącznej kwocie 41,4 mln zł.

Iwona Kamińska, zastępca dyrektora PUP w Namysłowie podkreśla, że osoby bezrobotne 50+ wymagają szczególnego wsparcia. – Dużą grupę stanowią tu trwale bezrobotni. To do nich skierowane są staże czy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby te przeważają wśród wszystkich bezrobotnych – wyjaśnia.

W powiecie głubczyckim na koniec listopada bez pracy pozostawało 1412 osób (9,1%). – Bezrobocie to duży problem na lokalnym rynku pracy. Popularnością cieszą się staże, doposażenie miejsc pracy czy utworzenie działalności gospodarczej – przyznaje Danuta Frączek, szefowa głubczyckiego PUP.

Wicemarszałek województwa Roman Kolek, odpowiedzialny za kwestie zatrudnienia i rynku pracy przekonuje, że projekty to ogromna szansa dla osób pozostających bez zatrudnienia. – Mimo, że zjawisko bezrobocia maleje poprzez system zachęt, tworzenie nowych miejsc pracy, staże wsparcia kształcenia, jest to nadal spory problem. Szczególną grupą wymagającą wsparcia są właśnie ludzie młodzi, wchodzący na rynek pracy oraz osoby powyżej 50 roku życia. Zmienia się otoczenie, w wielu aspektach następuje automatyzacja. Pieniądze będą wspierać te osoby przez cały nadchodzący 2019 rok – wyjaśnia Roman Kolek.

– Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie brzeskim, głubczyckim oraz prudnickim. Miasto Opole to enklawa z 3% „naturalnym” bezrobociem – przyznaje wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Milena Piechnik. Jak dodaje Jacek Suski, dyrektor WUP w Opolu, osoby bezrobotne zainteresowane różnymi formami aktywizacji uzyskają szczegółowe informacje na stronach internetowych opolskich PUP-ów. Urzędy planują ponadto spotkania dla osób pozostających bez zatrudnienia.

Szacuje się, że z programu POWER skorzysta 1570 osób bezrobotnych od 18 do 29 roku życia. RPO WO wesprze natomiast 2547 bezrobotnych (także długotrwale bezrobotnych) od 30 roku życia, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia oraz migranci powrotni i imigranci.

Umowę na najwyższą kwotę, tj. 3 109 929,18 zł w ramach POWER zawarł Powiatowy Urząd Pracy w Opolu. Najniższa wartość umowy to 829 695,91 (Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie). Najwyższa wartość w ramach RPO WO to 6 372 870,00 (Powiatowy Urząd Pracy w Opolu). Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie będzie realizował działania o łącznej kwocie 859 880 zł.

Proponowane formy wsparcia bezrobotnych to staże, dotacje, szkolenia, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy czy prace interwencyjne.

KK

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy