Absolutorium dla zarządu województwa opolskiego

Stosunkiem głosów 22 za, 4 przeciw, radni województwa udzielili zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu w ubiegłym roku.

Jak prezentował podczas sesji marszałek Andrzej Buła, plan dochodów budżetu województwa na 2017 rok, który wynosił 487 787 860 zł, został zrealizowany w 98,3%. Realizacja planu na tym poziomie wynika m.in. z mniejszych niż planowano dotacji i środków europejskich na projekty własne i konkursowe dofinansowane z Unii Europejskiej,  głównie z uwagi na przesunięcia zadań na 2018 rok. Trzeba jednak podkreślić, że udziały w podatku CIT i PIT ukształtowały się powyżej planu (o ponad 2,5 mln zł). Wydatki budżetu województwa wyniosły w ubiegłym roku 447 298 406 zł, co oznacza, że plan został wykonany w 94,2%.  Jak mówił marszałek, niewykonanie wynikało przede wszystkim z przeniesienia realizacji na kolejny rok zadań współfinansowanych z funduszy unijnych.  Wydatki bieżące stanowiły 61,5 % wykonanych wydatków budżetu ogółem. Oprócz wydatków na utrzymanie i działalność statutową wojewódzkich jednostek budżetowych,  najważniejsze wydatki bieżące poniesione w 2017 roku to te związane z realizacją zadań z udziałem funduszy unijnych (dużą ich część stanowiły projekty edukacyjne), dotowanie regionalnych przewozów kolejowych i autobusowych, utrzymanie wojewódzkich instytucji kultury, wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,  dotacje na realizację zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydatki majątkowe  stanowiły 38,5 % ubiegłorocznych wydatków budżetowych, co zdaniem marszałka, stanowi dość doby wskaźnik. Największe zadania inwestycyjne to wydatki na drogi wojewódzkie (14 zdań na kwotę 121,9 mln zł), modernizacja taboru kolejowego dla Przewozów Regionalnych (12,6 mln zł),  wydatki na melioracje i ochronę przeciwpowodziową  (5,6 mln zł),  objęcie udziałów w Opolskim Regionalnym Funduszu Rozwoju i zakup udziałów Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych ( 6,1 mln zł), dotacje dla  jednostek ochrony zdrowia, instytucji kultury, uczelni.

Dochody budżetu zrealizowane w 2017 roku były o 32 438 483 zł wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym 2017 r. został zamknięty nadwyżką budżetową większą od planowanej o 19 268 229 zł, tj. o 146,3%.

Marszałek Andrzej Buła, podsumowując finansowy rok 2017 mówił, że był to kolejny rok skutecznego pozyskiwania pieniędzy europejskich na projekty własne województwa.  – Ważne jest także to, że w 2017 r. kontynuowany był efekt multiplikacji środków wydatkowanych z budżetu. I tak np. środki przekazane dla organizacji pozarządowych w kwocie ponad 8,1 mln zł pozwoliły na realizacje przez te organizacje zadań o ogólnej wartości przekraczającej 15,4 mln zł – mówił. Wskazywał także, że utrzymana została stabilna sytuacja finansowa instytucji kultury. – Pieniądze z budżetu województwa na wkłady własne do realizowanych projektów pozwoliły natomiast na przeznaczenie dotacji instytucji na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla odbiorców – dodawał.

Dzięki konsekwentnej polityce finansowej rok 2017 był kolejnym rokiem znaczącego obniżenia się  poziomu zadłużenia. W stosunku do 2016 roku dług województwa  obniżył się o 19,1 mln zł, tj. o 12,3%, a w stosunku do szczytowego zadłużenia w 2011 roku, które wynosiło 254,5 mln zł, o 118,2 mln zł, tj. o 46,4%. Dzięki temu z budżetu województwa w 2017 roku wydatkowano  kwotę o 9,7 mln zł, tj. o 66,9% niższą na obsługę długu  niż w roku 2012.

W dyskusji nad wykonaniem budżetu szef radnych klubu PIS Arkadiusz Szymański mówił, że w budżecie województwa brak jest rozwoju Opolszczyzny, brak uwzględnienia wniosków i poprawek opozycji. – Tylko słupki się zgadzają. Nie bierzemy za to odpowiedzialności, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego– dodawał.

W imieniu koalicji PO-PSL-MN głoś zabierał radny Ryszard Donitza, który podkreślał, że w tej kadencji realizowano budżety o najwyższych dochodach i wydatkach – Widać w nich bardzo dobre umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych i konsekwentne zmniejszanie zadłużenia, co jest ewenementem w skali kraju – mówił.

VR/PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy