Małe granty dla uczelni

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na Małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty:

  1. służące promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni,
  2. służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.

Wnioski należy składać w zaklejonych opieczętowanych kopertach z dopiskiem Konkurs na Małe Granty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2018 r. w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, przy ul. Piastowskiej 17 (Budynek Instytutu Śląskiego), II piętro pok. 204.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy.

W bieżącym roku budżetowym na ww. cele zostało przeznaczone 50 000 zł. Ustalono maksymalną kwotę dotacji w kwocie 10 000 zł, minimalną – w kwocie 3 000 zł, przy czym wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 50 % wartości całego projektu.

Komisja konkursowa wyłoni najciekawsze projekty, a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej dnia 9 kwietnia br.

Wniosek i ogłoszenie dostępne są poniżej. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 77/54 16 500.

Regulamin konkursu

Wzór wniosku

Zapraszamy wszystkie uczelnie naszego regionu do składania wniosków!

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy