Zielono w mieście

W dniach 8-9 maja 2017 roku Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji wraz z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zrealizowało kolejną edycję warsztatów edukacyjnych, które odbyły się w ramach projektu  „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.

Tym razem przedstawiciele z urzędów miast z Kędzierzyna-Koźla i Brzegu, LGD Kraina Dinozaurów oraz Grupy Odnowy Wsi Nowe Budkowice uczestniczyli w kongresie „Zielono w mieście”, który odbył się w niemieckim Essen. Essen położone jest w Zagłębiu Ruhry,  a jego historia jest ściśle związana z rozwojem gospodarczym na początku XIX wieku, który uczynił to miasto potęgą przemysłową, jak i późniejszą transformacją miasta w jedno z najbardziej zrównoważonych miast w Europie. W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przekazała tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy 2017 właśnie miastu Essen .

Kongres otworzyli dr Barbara Hendricks, minister federalny ds. środowiska, ochrony przyrody, budownictwa oraz bezpieczeństwa reaktorów RFN, Michael Groschek, minister budownictwa, mieszkalnictwa, rozwoju miasta oraz komunikacji Nadrenii Północnej-Westfalii  oraz Thomas Kufen, nadburmistrz miasta Essen.

Obok uczestników z województwa opolskiego w kongresie wzięło udział kilkuset gości z kilku krajów Europy. Wspólnie zastanawiano się na poprawieniem komfortu życia w dużych miastach poprzez tworzenie zielonych oaz w postaci parków, ukwieconych rabat, zadrzewionych bulwarów czy też zielonych dachów.  Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w sferze utrzymania bioróżnorodności w obszarze miejskim oraz projektowania i planowania krajobrazowego. Podczas kongresu przedstawiono również Das Weißbuch „Stadtgrün“ – dokument państwowy „Zielone miasto”, który nakreśla główne kierunki działań i planów w tym obszarze tematycznym oraz możliwości ich finansowania przez miasta i gminy.

Szczególną atrakcją była wizyta w dzielnicy Margarethenhöhe, która jest tzw. dzielnicą ogrodem,  czyli częścią miasta oddaloną od centrum i charakteryzującą się niską, luźną zabudową, a przede wszystkim znacznym udziałem terenów zielonych (ogrodów, skwerów, parków) w ogólnej powierzchni. Ponadto w programie zwiedzania nie zabrakło Grugapark, parku założonego w 1929 roku i spełniającego dzisiaj rolę centrum wypoczynkowo-sportowego jak i miejsca, w którym organizowane są liczne koncerty oraz festyny.

Warsztaty odbyły się  w ramach projektu  „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy