Opolscy radni na sejmiku sejmików

Ponad pół tysiąca liczyła reprezentacja radnych wojewódzkich, która spotkała się 18 maja w Łodzi na sejmiku sejmików. Było to pierwsze tego typu spotkanie samorządów województwa. Opolska reprezentacja liczyła 13 osób.

W łódzkim spotkaniu w roli ekspertów wystąpili Jerzy Buzek, Jerzy Stępień oraz Jan Olbrycht. W imieniu delegacji opolskiej głos zabierali Norbert Krajczy (PSL), przewodniczący Sejmiku oraz wicemarszałek Roman Kolek (MN).

Oto fragmenty tych wystąpień:

„Szczególną lekcję demokracji odrobili mieszkańcy województwa opolskiego, które w 1998 roku, wraz z planami reformy administracyjnej, miało zniknąć z mapy Polski. Nie było wtedy naszej zgody na takie działania władz centralnych, których początkowo nie interesowało zdanie mieszkańców regionu. Setki apeli, petycji i manifestacji lokalnych społeczności a w końcu utworzony łańcuch wzdłuż województwa opolskiego – pokazały władzom w Warszawie, że nie ma innego wyjścia i trzeba respektować zdanie ludzi. Przez prawie dwadzieścia kolejnych lat uczyliśmy się samorządności, odpowiedzialności i tolerancji. Tym bardziej przykrym jest dla nas fakt, że po dwudziestu latach od tamtych wydarzeń, w naszym regionie, znowu dochodzi do braku poszanowania dla woli mieszkańców małych społeczności. W 2016 roku władze miasta Opola, za zgodą Rządu RP, postanowiły poszerzyć swoje granice, kosztem sąsiednich gmin – zamieszkiwanych głównie przez mniejszość niemiecką, mając wspólnie za nic zdanie i sprzeciw mieszkańców ościennych gmin oraz Radnych Województwa Opolskiego (…)Z perspektywy czasu widzę negatywne konsekwencje takiego działania wbrew woli mieszkańców, które doprowadzić może do sytuacji, że Opole jako miasto będzie większe obszarowo i ludnościowo – ale już nie jako miasto wojewódzkie, ale tylko powiatowe”powiedział przewodniczący Sejmiku, Norbert Krajczy.

Wątek dużego Opola kontynuował także wicemarszałek Roman Kolek mówiąc: „Silne państwo powinno być mierzone siłą samorządu terytorialnego. Jak więc w takiej sytuacji ocenić incydent, który miał miejsce 19.06.2016 r. kiedy to Rząd RP podjął decyzję o zmianie granic administracyjnych miasta Opola kosztem otaczających gmin w przeddzień posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, podczas którego miała zostać wydana opinia tego gremium na temat projektu rozporządzenia wprowadzającego zmiany na mapie podziału administracyjnego kraju. To tylko przykład, jak deklaracje współpracy z samorządem mają się do zaistniałych faktów. Decyzja rządu została podjęta wbrew negatywnym opiniom wyrażonym w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w społecznościach lokalnych. Fakty te do dziś mocno bulwersują opinię publiczną i są przyczyną lokalnych konfliktów w regionie, który dotychczas był przykładem zgodnego działania ponad podziałami”.

Na zakończenie spotkania zebrani podpisali Deklarację Radnych Sejmików Województw RP (radni PiS podpisywali przygotowany przez siebie dokument), w której podkreślili swoje przywiązanie do idei, jaka stanęła u podstaw odrodzenia się samorządności w Polsce. Opowiedzieli się za decentralizacją władzy publicznej, wyrazili sprzeciw wobec prób jej ograniczenia.

Radni wojewódzcy kolejne spotkanie wyznaczyli sobie za rok, także w Łodzi. Natomiast Norbert Krajczy, zaprosił przewodniczących sejmików do Opola. Ich kongres zaplanowano na październik tego roku.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy