Komitet Monitorujący uaktualnił kryteria

Członkowie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na jego XVI posiedzeniu uaktualnili tzw. kryteria wyboru, obowiązujące przy ocenach projektów ubiegających się o dofinansowanie unijne.

I tak np. w przypadku działania 5.1 dotyczącego poprawy gospodarowania odpadami komunalnymi zapisano, że bezwzględnym kryterium, które powinien spełniać wniosek ,jest ujęcie przedsięwzięcia w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022, z uwzględnieniem lat 2023-2028. Z kolei w działaniu 10.1.2, dotyczącym infrastruktury usług społecznych opieki nad dziećmi, zmieniono okres utrzymania inwestycji – wyniesie on 5 lat (było 8), beneficjent będzie mógł zdobyć dodatkowe punkty za kompleksowość oferty (za dodatkowe zajęcia adekwatne do możliwości fizycznych i intelektualnych dzieci oraz wykraczające poza standardową ofertę innych tego typu placówek).

Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, poinformowała członków Komitetu o stanie wdrażania RPO WO 2014-2020 na koniec stycznia tego roku. Otóż przeprowadzono i ogłoszono dotąd 67 naborów na kwotę ponad 2 mld złotych, co stanowi 52 proc. programu. W sumie w tym czasie złożono 1255 wniosków, z których do realizacji zatwierdzono 308. Z 272 beneficjentami podpisano umowy. Fundusze wypłacone zostały 9 proc. beneficjentów, a certyfikację Komisji Europejskiej uzyskało 7,3 proc., co daje naszemu województwu pierwsze miejsce w kraju. Na najbliższy – pierwszy kwartał 2017 – zaplanowanych jest 13 naborów na kwotę 271,6 mln złotych.

MS

Nasze serwisy