We wdrażaniu RPO jesteśmy w czołówce

Przy okazji XV posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 jego członkom zaprezentowano stan wdrażania programu.

 Łącznie – jak informował Jacek Partyka, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO – przeprowadzono dotąd 67 naborów (w tym ogłoszone w 2016 roku, a zakończone w tym) na kwotę 2 035 mln złotych, co stanowi 52 proc. funduszu opolskiego RPO.

W ramach procedury konkursowej odbyły się 44 nabory, a pozakonkursowej – 23.  Najwięcej umów na dofinansowanie podpisano w osiach 6 – zrównoważony transport (42 proc.) i 2 – konkurencyjna gospodarka (36 proc.). Pod względem zawartych umów województwo opolskie zajmuje drugie miejsce w kraju, zaś pierwsze pod względem zatwierdzonych wniosków o płatność.

Na ten rok planowanych jest 51 naborów na kwotę 1,1 mld złotych, co stanowić będzie (łącznie z przeprowadzonymi i ogłoszonymi naborami) 81 proc. pieniędzy programu.

Tomasz Hanzel, zastępca dyrektora DKPO, przypomniał, że co dwa lata na prośbę Komisji Europejskiej przygotowywana jest aktualizacja sytuacji społeczno-gospodarczej województwa (takiej właśnie dokonano), w takich obszarach jak: demografia, rynek pracy, integracja społeczna, edukacja i kształcenie. – Idzie o to – wyjaśniał dyrektor Hanzel – by oceniać, czy rozwój regionu odbywa się w dobrym kierunku i czy nie należy zmodyfikować Europejskiego Fundusz Społecznego, by któryś z „kulejących” obszarów wesprzeć.

Komitet Monitorujący na swym XV posiedzeniu zaktualizował część przyjętych wcześniej kryteriów – m. in. dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia, dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, inwestycji dla podmiotów ekonomii społecznej i włączenia społecznego, szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw.

MS

Nasze serwisy