Zatwierdzona lista operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W dniu 19 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę nr 3073/16 w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz wskazania wniosków podlegających kontroli administracyjnej.

Zgodnie § 14 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182), kontroli administracyjnej w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy podlegają wszystkie wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która jest ustalana na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczącej się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1755 z późn. zm.).

Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 33 na liście operacji mieszczą się w 150% dostępnego limitu środków tj: 69 770 925 zł

Link do listy operacji

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy