Konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi” rozstrzygnięty

Rozstrzygnięty został konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi”, ogłoszony przez Zarząd Województwa Opolskiego. Jego celem było wyłonienie najciekawszych projektów zagospodarowania publicznych zielonych terenów wiejskich w województwie opolskim.
Do konkursu wpłynęły 24 koncepcje zagospodarowania terenów zielonych wsi, zgłoszone przez organizacje pozarządowe działające na terenach opolskich sołectw.
W oparciu o zgłoszoną dokumentację komisja konkursowa dokonała oceny poszczególnych zgłoszeń, rekomendując Zarządowi Województwa przyznanie nagród. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował przyznanie następujących nagród oraz wyróżnień:

I miejsce- Towarzystwo Kobiet Wiejskich w Pogorzeli- nagroda w wysokości 50 000,00 zł
II miejsce- Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc- nagroda w wysokości 30 000,00 zł
III miejsce Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi- nagroda w wysokości 20 000,00 zł
Wyróżnienie- Stowarzyszenie „Nowinka” – Nowa Wieś Mała- nagroda w wysokości 10 000,00 zł
Wyróżnienie- Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gostomia- nagroda w wysokości 10 000,00 zł
Wyróżnienie- Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski” – nagroda w wysokości 10 000,00 zł
Wyróżnienie- Stowarzyszenie „Tarnowiec wczoraj, dziś, jutro”- nagroda w wysokości 10 000,00 zł
Wyróżnienie- Stowarzyszenie „Sympatyków Kotorza Małego” – nagroda w wysokości 10 000,00 zł

Laureatom konkursu gratulujemy!

Konkurs jest zadaniem realizowanym w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dnia 01.12.2015r.) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi priorytetowej 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy