Silna deklaracja regionów w Brukseli

337 regionów, miast, gmin i organizacji międzyregionalnych domaga się silnej odnowionej Polityki Regionalnej UE po roku 2020. Dziś z Brukseli popłynął wyraźny i mocny sygnał w tej sprawie.

Odbyła się tam konferencja “Miejsce Polityki Regionalnej UE w przygotowaniach na przyszłe wyzwania” zorganizowana w Komitecie Regionów UE. 332 politycznych przedstawicieli regionów z 22 państw członkowskich (skupiających 71,5% ludności UE) oraz 5 organizacji międzyregionalnych podpisało dziś w Brukseli powszechną deklarację, domagając się kontynuacji Polityki Spójności UE dla wszystkich regionów po roku 2020. Wśród sygnatariuszy deklaracji byli marszałkowie wszystkich polskich województw – w tym także marszałek Andrzej Buła.

Polityka Spójności UE powstała w roku 1986, w celu umocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez konkretne projekty na poziomie regionalnym. W perspektywie finansowej lat 2014-2020 przeznaczono na nią 351,8 mld. euro, co stanowi 1/3 unijnego budżetu. Środki te są wykorzystywane przez regiony, miasta i gminy na rzecz spójności, zmian strukturalnych, klimatycznych, transformacji energetyki, tworzenia miejsc pracy, pobudzania innowacji, wzrostu gospodarczego, a w mniej rozwiniętych rejonach szczególnie na poprawę infrastruktury. Około 70% funduszy przynosi korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom w mniej rozwiniętych regionach, a 25% w regionach będących w stadium przejściowym i regionach bardziej rozwiniętych. Dodatkowo, około 3% wykorzystuje się na dofinansowanie projektów dotyczących współpracy transgranicznej.

Podstawą dla projektów podejmowanych w regionach są decyzje podejmowane przez szefów rządów w Radzie Europy i przez Parlament Europejski. Regionom nie przysługuje prawo uczestniczenia w procesie decyzyjnym. Mogą one jedynie wyrażać swoją opinię poprzez Komitet Regionów. W dłuższej perspektywie, wpływ regionów może pośrednio ulec zmniejszeniu, Europa byłaby sterowana zdalnie również w zakresie regionalnych i lokalnych decyzji politycznych. Dlatego właśnie przedstawiciele regionów i obszarów lokalnych przyłączyli się do ogólnoeuropejskiej inicjatywy Gubernatora Dolnej Austrii dr Erwina Prölla. Wyrazili wolę przedłużenia Polityki Regionalnej UE po zakończeniu bieżącego okresu programowania, podpisując powszechną deklarację “Silna odnowiona Polityka Regionalna dla wszystkich regionów po roku 2020”. Uczynili to w okresie poprzedzającym decyzje Rady i Parlamentu w sprawie perspektyw finansowych na lata po 2020r. Podpisy zebrano na najwyższym szczeblu politycznym, aby podkreślić wysokie znaczenie dla regionów.

Księga podpisów zostanie wręczona instytucjom unijnym, w szczególności Przewodniczącemu Komitetu Regionów Markku Markkuli, Komisarzowi ds. Polityki Regionalnej UE Corinie Cretu, Ambasadorowi Petrowi Javorcikowi, Stałemu Przedstawicielowi z ramienia słowackiej Prezydencji w UE, jak również Przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim Iskrze Mihaylovej, podczas uroczystości w Przedstawicielstwie Wolnego Kraju Bawarii w Brukseli.

Podpisy oraz przyjazd do Brukseli tak wielu regionalnych przedstawicieli politycznych ze wszystkich państw członkowskich jest wyraźnym dowodem nadzwyczajnej wagi Polityki Regionalnej UE dla wszystkich regionów. Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Markku Markkula podziękował Dolnej Austrii za inicjatywę: – Angażując poparcie ze strony 188 regionów reprezentujących prawie trzy czwarte całej populacji UE, ta Deklaracja daje jasny przekaz: Polityka Spójności powinna nadal zajmować szczególne miejsce i leżeć na sercu Unii Europejskiej oraz przynosić korzyści wszystkim regionom.

Nasze serwisy