Radni chcą współpracować z Krajem Morawsko-Śląskim

Na zaproszenie Komisji ds. kultury i zabytków Kraju Morawsko – Śląskiego przebywała z wizytą w Ostrawie Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Opolskiego. Jej pobyt był rewizytą – czescy radni byli w naszym regionie w maju tego roku.

Wicehetman Kraju Morawsko-Śląskiego Svatomir Recman omówił zadania województwa w zakresie prowadzenia instytucji kultury, zaprezentował nadzorowane instytucje kultury oraz inne działania w obszarze upowszechniania kultury, a także planowane projekty, które będą realizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych. Podobne informacje czeskim gospodarzom zaprezentował wicemarszałek województwa opolskiego, Stanisław Rakoczy. Przekazał on także – w imieniu marszałka województwa i przewodniczącego sejmiku – list intencyjny dotyczący nawiązania oficjalnej współpracy pomiędzy obu regionami.

W trakcie oficjalnego spotkania Petr Ksenic z Wydziału Funduszy Europejskich mówił o możliwości współpracy polsko-czeskiej w ramach programów transgranicznych. Programem INTERREG Cz – Pl będą objęte oba województwa w nowym okresie programowania i istotne jest, aby znaleźć partnerów po obu stronach granicy.
Radni odwiedzili pałac w Kuninie, po którym oprowadzał i zapoznawał z jego historią kasztelan Jaroslav Zezulcik. Mówił również, jakie podejmowane były działania, by odzyskać wyposażenie pałacu – meble, obrazy i dokumenty rozproszone po całym świecie.

Radni odwiedzili też Dolne Witkowice, w których mieszczą się dawne zakłady hutnicze. W ciągu 170 lat wyprodukowano tam 90 mln ton surówki żelaza oraz 42 mln ton koksu i po ostatnim spuście surówki z wielkiego pieca, która nastąpiła w 1998 roku, zastanawiano się, co zrobić z tą ogromną przestrzenią. Powołano Stowarzyszenie – Dolne Witkowice, które realizuje projekt polegający na adaptacji dawnych urządzeń huty. Powstała przestrzeń dla edukacji, nauki i badań, zaplecze do organizacji kongresów oraz miejsce, w którym turyści i mieszkańcy Ostrawy mogą spędzać wolny czas.

Dyrektor Stowarzyszenia Petr Kudela, a równocześnie członek Komisji ds. kultury i zabytków, oprowadził opolską delegację po zrewitalizowanych obiektach. W dawnym zbiorniku gazu urządzono salę konferencyjną na 1600 miejsc. Odbywają się w niej kongresy, konferencje, imprezy kulturalne i edukacyjne. Na wielki piec wjeżdżają windą turyści, a do „Małego Świata Techniki”, urządzonego w centrali energetycznej, ściągają tłumy dzieci z rodzicami lub z nauczycielami, by w formie zabawy poznawać naukę i technikę.

Opolscy radni byli w teatrze w Czeskim Cieszynie, po którym oprowadzał jego szef, dyrektor Suska. W jednym obiekcie, pod jednym kierownictwem działają trzy sceny – teatr czeski, teatr polski i scena lalkowa, spektakle grane są w języku czeskim i w języku polskim. Na spektakle przyjeżdżają Polacy z Cieszyna, Ustronia i okolic.
Ostatnim punktem programu była wizyta w Grodzisku Kocobędz – Podbora, zaliczanym do najważniejszych stanowisk archeologicznych nie tylko na obszarze Śląska Cieszyńskiego, ale także w całej Republice Czeskiej. Grodzisko składa się z trzech części: akropolu oraz dwóch podgrodzi. Powstał tam Park Archeologiczny wraz ze zrekonstruowaną zabudową z okresu słowiańskiego i z obiektami mieszkalnymi. Nadal prowadzone są prace wykopaliskowe, a cenne znaleziska m.in. naczynia, narzędzia, ozdoby, urny, kości ludzi i zwierząt można oglądać na specjalnie urządzonej ekspozycji. Obie strony ostrawska i opolska zadeklarowały wspólne inicjatywy związane ze współpracą teatrów, warsztatami teatralnymi, wymianą spektakli, wystaw muzealnych, wzajemnego zapraszania się na ważne wydarzenia kulturalne np. na Konfrontacje Teatralne – Klasyka Polska w Opolu i na spektakle w Teatrze w Cieszynie, realizację projektów w obszarze kultury dofinansowanych z funduszy unijnych. Wszystkie te działania, kolejne spotkania i kontakty przybliżą oba regiony do podpisania porozumienia o współpracy między województwem opolskim i Krajem Morawsko-Śląskim.

JM

Nasze serwisy