Pożyczka BGK

udzielana na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW.

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (gmin, związków międzygminnych, powiatów, związków powiatów) i Lokalnych Grupy Działania.
Uzyskane w ten sposób wsparcie z budżetu państwa przeznaczone jest na finansowanie kosztów kwalifikowalnych projektów, co bezpośrednio wpływa na szybszą realizację projektów unijnych.
Wioski o pożyczkę można składać w oddziałach BGK.
Mechanizm wyprzedzającego finansowania jest kontynuacją działań w perspektywie finansowej 2007 – 2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz efektem wcześniejszych doświadczeń banku, związanych z prefinansowaniem projektów w perspektywie 2004-2006.

Dalsze informacje w załączonym Komunikacie BGK

Komunikat BGK

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy