Boją się marginalizacji i utraty pracy

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, która spotkała się 15 września, na piątym posiedzeniu, zajęła się trzema kwestiami.

Marszałek województwa, Andrzej Buła, który w imieniu strony samorządowej w tym roku przewodniczy obradom, zaprezentował opinie, które wpłynęły od partnerów, a odnoszące się do projektowanej zmiany ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, skutkujące odebraniem kompetencji marszałkom województw i przekazaniem rad do wojewodów. Z opinii, które napłynęły od partnerów społecznych wynika, że pozytywnie oceniają oni działania marszałka w zakresie obsługi rady, zauważają, że aktywnie przyczynia się ona do rozwiązywania problemów społecznych i rozwoju dialogu społecznego w województwie opolskim. Jednoznaczne jest także stanowisko Zarządu Województwa w tej sprawie. Stoi on na stanowisku, że ocenę funkcjonowania instytucji dialogu – zgodnie z art. 87 ustawy – będzie można przeprowadzić po upływie 24 miesięcy, a proponowane zmiany w nowelizacji nie rozwiążą niedoborów finansowych. Wicewojewoda Violetta Porowska, jako przedstawicielka strony rządowej, oceniła, iż jest ona (strona) zadowolona ze współpracy i dotychczasowego dialogu, natomiast ma świadomość, iż w innych województwach rady napotykają wiele problemów, związanych głównie ze sferą finansową. Zadeklarowała więc otwartość na propozycje nowelizacji ustawy. Wszystkie opinie i stanowiska przesłane zostały na ręce Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dwie kolejne kwestie omawiane w trakcie posiedzenia Rady, choć dotyczyły różnych środowisk zawodowych – celników i pracowników Sanepidu – miały wspólny mianownik. Związki zawodowe celników boją się likwidacji Służby Celnej i włączenia jej w tworzoną Krajową Administrację Skarbową, natomiast przedstawiciele Sanepidu uważają, że nowy system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia zmarginalizuje rolę tej instytucji. W obu przypadkach Rada nie zajęła jednoznacznego stanowiska. Przeważały opinie, że gdyby miało ono zostać przyjęte, to powinno się koncentrować wokół wątpliwości i obaw związanych z gwarancjami pracowniczymi, nie zaś na potępianiu samej idei proponowanych zmian.

Marszałek Andrzej Buła zaproponował, by przedstawiciele związków zawodowych Sanepidu zredagowali swoje obawy i pytania, zostaną one obiegiem rozesłane do członków Rady Dialogu i pomogą w wypracowaniu stanowiska.

MS

Nasze serwisy