OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”, który zawiera następujące załączniki: Plan inwestycyjny, Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa opolskiego, Prognozę oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028.

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 353), Zarząd Województwa Opolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” wraz z załącznikami.
Dokument opisuje aktualną gospodarkę odpadami w województwie i stanowi podstawę do ustalenia harmonogramu wykonania poszczególnych działań, mających na celu wywiązanie się z obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami nałożonych przez Unię Europejską oraz do kwalifikowania poszczególnych zadań do wsparcia finansowego.

Projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” zawiera następujące załączniki:
1. Plan inwestycyjny.
2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa opolskiego.
3. Prognozę oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028.
Załączniki stanowią integralną część ww. dokumentu.

Przedmiotem Prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena potencjalnego wpływu na środowisko skutków realizacji projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”

Z treścią dokumentów można zapoznać się:
• w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w Departamencie Ochrony Środowiska, ul. Hallera 9, Budynek C, pok. 5 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30),
• na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.opolskie.pl/bip/index.php?id=16260
• w rekomendowanej aplikacji internetowej znajdującej się pod adresem: http://konsultacje.atmoterm.pl/opolskie/

Uwagi i wnioski do projektów można składać w terminie 21 dni, tj. od dnia 22 sierpnia 2016 r.do dnia 12 września 2016 r.:
• w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Ochrony Środowiska, ul. Piastowska 14, 45-083 Opole (w przypadku przekazania uwag drogą pocztową liczy się data wpływu do DOŚ lub data stempla pocztowego),
• ustnie do protokołu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9, Budynek C, pok. 5, w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: dos@opolskie.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub przez platformę e-PUAP,
• za pomocą rekomendowanej aplikacji internetowej znajdującej się pod adresem: http://konsultacje.atmoterm.pl/opolskie/

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy