Święto opolskich seniorów

Tegoroczne wojewódzkie obchody Światowego Dnia Inwalidy odbywały się pod hasłem „Wspierajmy osoby niepełnosprawne w realizacji ich praw i potrzeb”. 2 lipca na terenie strzelnicy wojskowej w Opolu – Winowie spotkało się blisko 1 000 emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych z terenu województwa opolskiego, zrzeszonych w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Opolska organizacja PZERiI zrzeszona w 17 oddziałach rejonowych liczy obecnie około 18 tysięcy członków, chcących aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz realizujących w swej działalności statutowej zadania na rzecz niesienia pomocy ludziom niepełnosprawnym oraz seniorom, którzy znajdują się niejednokrotnie w trudnej sytuacji materialnej.
Uroczystości rozpoczęły się od powitania Bogusława Sałatyńskiego, Przewodniczącego Opolskiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W imieniu zarządu Związku wyraził wdzięczność za wsparcie i przychylne działania na rzecz opolskich emerytów, rencistów i inwalidów. Szczególne słowa podziękowania skierował do marszałka Andrzeja Buły i całego Zarządu Województwa Opolskiego.

Wicemarszałek Stanisław Rakoczy i doradczyni marszałka Barbara Kamińska gratulowali przewod

niczącemu Zarządu Oddziału Okręgowego PZERI tej inicjatywy, wyrażając uznanie dla aktywności członków stowarzyszenia w przełamywaniu barier, na jakie napotykają w swoim życiu osoby niepełnosprawne. Podczas spotkania doceniono aktywność członków PZERiI. wręczono m.in. listy gratulacyjne marszałka województwa opolskiego oraz medale i odznaki przyznawane przez władze Związku.

W trakcie imprezy każdy z uczestników mógł uzyskać informacje na ten temat “Opolskiej Karty Rodziny i Seniora” na stoisku przygotowanym przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej UWMO. Niespodzianką zaś były pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Mąkoszyc. Dobrą zabawę zapewniły występy zespołów ludowych z całego województwa, które poderwały uczestników imprezy do spontanicznego tańca. Uroczystości zostały objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.

ŁJ

Nasze serwisy