XXIV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ogłosiło XXIV edycję
ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące
przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Inicjatywie tej, od 2011 roku, patronuje Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej.

Ideą konkursu organizowanego od 2000 roku jest promocja: przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców; innowacyjnych rozwiązań
sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami
tworzenia i wdrażania „innowacji”; działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych
zmian klimatu; włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich,
ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy;
przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i innych programów pomocowych.

Laureaci, których przedsięwzięcia nagradzane są w konkursie, wykazują nie tylko aktywną
przedsiębiorczą postawę, lecz stanowią znakomity przykład skutecznego i efektywnego
wykorzystania w swojej działalności zewnętrznych źródeł finansowania. Upowszechnianie
tych przykładów staje się inspiracją dla osób, które chcą realizować kolejne ciekawe
przedsięwzięcia na obszarach wiejskich.

Dziękując za dotychczasowe wsparcie naszych działań oraz zaangażowanie w popularyzację
idei konkursu, zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie informacji o kolejnej edycji
przedsięwzięcia Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Warunki przystąpienia do konkursu:

Do XXIV edycji konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia
uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 r. do 29 lutego 2024 r.
Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r.
bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na adres: ul. Pszczelińska 99,
05-840 Brwinów, z dopiskiem: Konkurs ,,Sposób na Sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka
doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia.

Regulamin Konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem:
https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces
Osoby do kontaktu ze strony Centrum:
Małgorzata Modzelewska – m.modzelewska@cdr.gov.pl , 22 125 62 44
Izabela Sarba – i.sarba@cdr.gov.pl , 22 125 62 41
Karol Wasiewicz – k.wasiewicz@cdr.gov.pl , 22 125 62 45

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy