Zarząd województwa z wotum zaufania i absolutorium

Debata nad raportem o stanie województwa opolskiego w 2021 roku i wykonaniem budżetu województwa w ubiegłym roku zdominowały czerwcową sesję Sejmiku Województwa Opolskiego. W efekcie dyskusji i głosowań zarząd województwa otrzymał najpierw wotum zaufania, a  w kolejnym głosowaniu absolutorium.

– W tym minionym, kolejnym pandemicznym roku, zdaliśmy egzamin z samorządności i aktywności – mówił przed sesją na konferencji prasowej przewodniczący sejmiku Rafał Bartek. – Świadczą  o tym wyniki i aktywność samorządu województwa na różnych polach – dodawał.

Raport o stanie województwa…

Raport o stanie województwa, zgodnie z ustawą, jest przygotowywany od kilku lat i zawiera najważniejsze aktywności samorządu województwa w minionym roku. Omawiając ten wielostronicowy dokument, który znajdziemy tutaj, marszałek województwa Andrzej Buła podkreślał, że rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym nam wszystkim  przyszło działać w cieniu pandemii.  – W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne, społeczne i ekonomiczne mieszkańców, nasze działania wyznaczała odpowiedzialność za podejmowane decyzje, współdziałanie z wieloma środowiskami i instytucjami oraz zachęcanie mieszkańców do aktywności społecznej. To ostatnie było szczególnie ważne, zwłaszcza po długich okresach lockdownu – mówił marszałek.

I właśnie przeciwdziałaniu pandemii poświęconych było wiele działań – aż 64 projekty unijne były z tym związane, a wartość ich unijnego dofinansowania przekroczyła 358 milionów złotych. – Była to przede wszystkim kontynuacja projektów wsparcia 32 szpitali i placówek ochrony zdrowia w regionie, realizacja projektów społecznych, dotyczących m.in. pomocy marszałkowskich kurierów społecznych  osobom potrzebującym, wsparcie przedsiębiorców, m.in. w oferowaniu im dotacji obrotowych i pożyczek płynnościowych. Przygotowaliśmy także – i rozpoczęliśmy w tym roku – innowacyjny program rehabilitacyjny dla osób z powikłaniami po przejściu COVID-19 – wymieniał Andrzej Buła.  Marszałek podkreślał, że zarząd województwa nie zrezygnował ze wspierania aktywności społecznej.  – To zarówno ponad 16 milionów złotych na wsparcie organizacji pozarządowych w regionie, kontynuacja działań Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, a także ponad 2 miliony złotych na pierwszą edycję Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, czyli innowacyjnego w Europie projektu dotyczącego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji mieszkańców regionu – mówił marszałek.

Jednym z głównych źródeł finansowania działań samorządu województwa, których celem jest rozwój regionu, jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Program się już kończy, ale tylko w ubiegłym roku w ramach RPO przeprowadzono 11 naborów na łączną kwotę  niemal 90 milionów zł. Z beneficjentami z różnych środowisk podpisano 212 umów o wartości ponad  253 milionów zł. Za zrealizowane działania wypłacono beneficjentom niemal 567 mln złotych.

Mówiąc o wyzwaniach, z jakimi musi się mierzyć samorząd województwa, marszałek Andrzej Buła zwracał uwagę na to, że problemem nadal jest polityka władz centralnych wobec samorządu, niestabilne prawo i jego częste zmiany. – Poza tym będziemy odczuwać skutki wojny w Ukrainie i kryzysu gospodarczego i długofalowe skutki pandemii – podkreślał marszałek Andrzej Buła.

… i debata nad raportem…

Podczas dyskusji nad dokumentem radny Bogusław Wierdak (KO) mówił, że liczby i dane zaprezentowane przez marszałka pokazują, że mimo trudnych obiektywnych warunków to był bardzo dobry rok, a w działaniach zarządu województwa było widać odpowiedzialne i perspektywiczne myślenie zarządu województwa. Wiceprzewodnicząca sejmiku Jolanta Wilczyńska (KO) zwracała zaś uwagę na ważne działania podejmowane  w sferze edukacji i kultury oraz w sferze społecznej. – To działania, które na co dzień odczuwają mieszkańcy i dlatego są takie ważne  – mówiła. Janina Okrągły (KO) podkreślała  natomiast, że w trudnym roku 2021 samorząd województwa dobrze sobie radził ze sferą ochrony zdrowia. – Co ważne, nie były to działania doraźne, ale przemyślane i perspektywiczne działania obejmujące całe województwo, nie tylko jednostki wojewódzkie – dodawała.

Radny Zbigniew Ziółko (KO) podkreślał, że struktura dochodów w budżecie województwa na przestrzeni lat i udział w budżecie podatku CIT pokazują, że inwestowanie w gospodarkę i pomoc przedsiębiorcom przynoszą efekty. – Tutaj widać, że inwestuje się w wędki, a nie w rozdawnictwo ryb – mówił. Janusz Trzepizur (KO) dziękował zarządowi za to, że pomimo trudnych czasów dla kultury, udało się realizować i dokończyć tak duże inwestycje, jak choćby przebudowa opolskiego teatru. Robert Węgrzyn (KO) podkreślał, że w tym trudnym czasie pandemii zarząd województwa realizował budżet będący najbliżej ludzi, jak tylko się dało. – Najważniejsze, że to nie był budżet polityczny, że był kierowany do tych gmin i powiatów, gdzie były rzeczywiste potrzeby – dodawał.  Piotr Wach (KO) zwracał zaś uwagę na to, że w raporcie widać wyraźnie, jak niezwykle często wspierane były inicjatywy oddolne. – To nie centralizacja działań, tylko wspieranie inicjatyw lokalnych. To wyjątkowa wartość działań zarządu województwa – mówił. Roman Kolek (MN) podkreślał, że porównując lata 2020 i 2021 można wyraźnie zauważyć, że rok 2021 był zdecydowane lepszy, także w działaniach samorządu województwa.

Radna Martyna Nakonieczny (PiS) zadawała natomiast pytania na temat przyszłości – o przyszłość odrzańskiej drogi wodnej, wyzwania demograficzne, problemy klimatyczne. – To są problemy, o których powinnyśmy myśleć na co dzień. I powinniśmy mieć pomysł na takie działania prorozwojowe, które nie zmuszałyby nas do szukania pieniędzy na zewnątrz – mówiła.  Radny Szymon Godyla (KO) podziękował za ten głos opozycji. – Opozycja jest od tego, żeby wskazywać błędy, a dziś tych błędów nie wskazała. Ten głos wskazuje na niepewną przyszłość, a nie mówi nic o podejmowanych przez zarząd działaniach w ubiegłym roku, których dotyczy raport – mówił.  Radny Bogdan Tomaszek (PiS), odnosząc się do tego mówił, że kontrole, które wykonuje komisja rewizyjna oraz powołane do tego instytucje kontrolne pokazałyby błędy, gdyby takie były. – Budżet rzeczywiście był prospołeczny. Natomiast ważny jest rozwój wynikający z przyjmowanych strategii rozwoju i podejmowanie działań prorozwojowych. Potrzeba nam ucieczki do przodu – dodawał.

Marszałek Andrzej Buła, dziękując za dyskusję nad raportem dziękował radnym za to, że dostrzegają to, co zarząd robi. A odnosząc się do wyzwań i pytań opozycji podkreślał, że stojące przed regionem wyzwania nie sią tylko wyzwaniami dla samorządu. – Te wzywania dotyczą nas wszystkich i to od działań wszystkich,  w tym administracji rządowej i władz centralnych zależy, jak sobie z nimi poradzimy. Dlatego my chętnie będziemy współpracować z tymi, którzy mają możliwość decydowania w sferach, które nie zależą dziś od samorządu – mówił marszałek Andrzej Buła.

Po tej dyskusji radni głosami koalicji udzielili wotum zaufania zarządowi województwa.

… oraz realizacja budżetu w roku 2021

Realizacja budżetu województwa w 2021 roku zakończyła się  wykonaniem dochodów w kwocie 628,5 mln zł, tj. 111,6% planu oraz wykonaniem wydatków w kwocie 541,3 mln zł, tj. w 95,3%. planu. Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 87,2 mln zł, wyższą od planowanego wyniku o kwotę 91,9 mln zł.

Warto podkreślić – na co zwracali uwagę radni koalicji – że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT wyniosły 184,5 mln zł, tj. o 59,3% więcej niż w 2020 roku. Osiągnięta dynamika wzrostu w stosunku do 2020 roku sytuuje województwo opolskie na pierwszym miejscu w kraju. – Te wyniki potwierdzają prowadzenie przez Zarząd Województwa Opolskiego skutecznej długofalowej polityki rozwoju województwa – mówiła radna Edyta Gola, prezentując stanowisko koalicji.

Wydatki majątkowe stanowiły w ubiegłym roku 23,4% wszystkich wydatków – to przede wszystkim 54,8 mln na drogi wojewódzkie, wsparcie szpitali w zwalczaniu epidemii COVID-19 kwotą ponad 15 mln zł, dotacje dla inwestycji kultury w kwocie niemal 11 mln zł..

Skarbnik województwa Stanisław Mazur zwracał także uwagę, że systematycznie zmniejsza się obsługa zadłużenia. – Na koniec 2021 roku zadłużenie zmniejszyło się o 18,85 mln zł i na koniec tego roku wynosiło 61,15 mln zł.

Zgodnie z procedurą, podczas sesji zaprezentowano m.in. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej ze sprawozdania wykonania budżetu województwa, opinie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, informację Komitetu Audytu i stanowisko Komisji Rewizyjnej – wszystkie te dokumenty pozytywnie oceniały budżetowe działania zarządu województwa.

Za udzieleniem absolutorium dla zarządu województwa głosowało 18 radnych, przeciw było 7 osób.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy