Zaktualizowane Rozporządzenie w zakresie realizacji operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Informujemy, iż zostało zaktualizowane Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 14 lipca 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 526 z późn. zm.)

Link do dokumentu

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy