Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – początek konsultacji społecznych

Spotkaniem z przedstawicielami samorządów lokalnych, jednostek samorządowych oraz Komisji Europejskiej rozpoczęły się szerokie konsultacje społeczne projektu programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. W ich trakcie zaplanowano także spotkania branżowe i w subregionach.

Pieniądze unijne nie mają barw partyjnych

Jak na początku spotkania mówił marszałek województwa Andrzej Buła, pieniądze unijne to nasza bezpieczna przyszłość. – Chcemy pokazać, czym dysponujemy, choć dziś jest trudna sytuacja – mówił, nawiązując do trwającej właśnie debaty w Parlamencie Europejskim nt. praworządności w Polce.  – To sytuacja przykra dla Polski, przykra dla wszystkich tych, którzy w sposób odpowiedzialny powinni myśleć o Polsce, a nie przez swoje rządy, postrzegane jako rządy partii. Pieniądze unijne są dla mieszkańców, bez względu na ich wartości polityczne czy przynależność partyjną. One są tylko narzędziem do poprawy jakości życia – podkreślał marszałek apelując, by samorządowcy – jako samorządowa rodzina – pokazali integrację w oczekiwaniu na pozytywną decyzję Komisji Europejskiej  wobec nas wszystkich i wobec regionu. – Dyskutujmy dziś językiem troski i korzyści – apelował marszałek.

Na te niewątpliwe korzyści zwracali uwagę podczas dyskusji przedstawiciele Komisji Europejskiej. Christopher Todd z DG REGIO podkreślał, jak znacząco poprawiły się wskaźniki dot. rynku pracy i gospodarki w naszym regionie podczas ostatnich lat korzystania z funduszy europejskich. – To duży sukces całego regionu,  a kolejne lata to kolejna szansa – mówił, wskazując m.in. na możliwości wykorzystania funduszy na innowacyjność czy szans edukacyjnych dla młodych mieszkańców. Gelu Calacean z DG EMPL wyrażał nadzieję, że choć sytuacja w Parlamencie Europejskim jest niespokojna, to zostanie rozwiązana z korzyścią dla mieszkańców Polski i regionu. – To ważne, bo program regionalny jest odpowiedzią na realne potrzeby społeczne  – mówił.

Profesor Jacek Szlachta, od lat współpracujący z Opolszczyzną, wskazywał, ż kluczowym czynnikiem jakości i sprawności wdrażania europejskiej polityki spójności jest jakość rządzenia na poziomie regionalnym. – A tutaj województwo opolskie już w kolejnych badaniach, prowadzonych przez Uniwersytet Goeteborgu, zajmuje w Polsce pierwsze miejsce – mówił, życząc regionowi dalszych sukcesów.  – A sukces to mądra kontynuacja działań na rzecz wzrostu spójności gospodarczej, społecznej, przestrzennej, kulturowej i środowiskowej w regionie – wymieniał.

 Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w liczbach

Przypomnijmy – projekt program regionalnego na kolejne lata  przewiduje dla województwa opolskiego kwotę 921 milionów euro. 690,5 miliona euro z tej kwoty to pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczone na projekty inwestycyjne, zaś na tzw. projekty miękkie, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+ jest 230,5 miliona euro. Priorytety programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 to ochrona klimatu, ochrona zdrowia, gospodarka i społeczeństwo oraz cyfryzacja. Wynikają one zarówno z programowych dokumentów unijnych, jak i wiążą się ściśle z przyjętą niedawno strategią rozwoju regionu do 2030 roku.

Podział pieniędzy na poszczególne osie priorytetowe zakłada:

 • 102,8 mln euro na „Innowacyjne i konkurencyjne Opolskie”;
 • 183,8 mln euro na „Zielone Opolskie”;
 • 120,5 mln euro na „Niskoemsyjne Opolskie”;
 • 117,7 mln euro na „Lepiej połączone Opolskie”;
 • 273,9 mln euro na „Opolskie silne społecznie”;
 • 86,6 mln euro na priorytet „Europa bliżej mieszkańców Opolskiego”.

Subregiony  – wymiar europejskiego zarządzania funduszami

Jak mówił marszałek Andrzej Buła, fundamentem współpracy w regionie jest podejście subregionalne. W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 to podejście terytorialne będzie jeszcze bardziej istotne – o ile w latach 2014-2020 wsparcie subregionów kształtowało się na poziomie 14% całego RPO, to w kolejnych latach ma wynieść 27% wartości programu. Przewiduje się wyodrębnione kwoty na gminne programy rewitalizacji oraz na krajowe i regionalne obszary strategicznej interwencji. Tak, jak w kończącym się programie na lata 2014-2020, będzie podział na pięć subregionów.

Proponowane wparcie, dedykowane subregionom to 212,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewiduje ono m.in.:

 • 88,5 mln euro na tzw. strategie niskoemisyjne, czyli na wszelkie projekty dążące do poprawy jakości powietrza;
 • 62,8 mln euro na poprawę efektywności energetycznej;
 • 20 mln euro na zapobieganie zagrożeniom;
 • 10 mln na ochronę różnorodności biologicznej;
 • 7,5 mln euro na gospodarkę odpadami;
 • 7 mln euro na infrastrukturę społeczną;
 • 6,8 mln euro na dziedzictwo kulturowe, kulturę i rozwój turystyki.

Ale to także 36 milionów euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+ . Ta kwota będzie przeznaczona m.in. na kształcenie ogólne, usługi zdrowotne dla osób starszych i dzieci, edukację przedszkolną, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej oraz usług społeczne dla osób niesamodzielnych.

Partnerstwo już wielokrotnie okazało się drogą do sukcesu, dlatego też opolski program przewiduje realizację partnerskich, pozakonkursowych projektów. To m.in. projekt samorządu województwa, samorządów loklanych i organizacji pozarządowych „Zielono nam – Opolskie działa przeciw zmianom klimatu” , samorządu województwa i samorządów lokalnych „Opolskie na rowery – do centrów usług i miejsc pracy” czy znany już z tej perspektywy projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.

Partnerskimi projektami będą też Europejska Inicjatywa Miejsca i Europejska Inicjatywa Sołecka, czyli wsparcie dla inicjatyw oddolnych.

 

Samorządowcy, którzy wzięli udział w tym pierwszym spotkaniu konsultacyjnym podkreślali, jak wymierne korzyści mają unijne fundusze dla każdego mieszkańca. Kilka z tych głosów na profilu https://www.facebook.com/opolskie .

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy