Zarząd województwa z wotum zaufania i absolutorium

18 głosami za przy 9 głosach przeciwnych radni województwa opolskiego udzielili wotum zaufania zarządowi województwa. Absolutorium udzielono  stosunkiem głosów 19 do 9.

– To był trudny rok, ale patrząc na osiągnięte wyniki można powiedzieć, że to był także rok niezły. Jak widzieliśmy, zarządowi województwa udało się elastycznie reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację, związaną z pandemią – mówił na konferencji prasowej przed sesją przewodniczący sejmiku Rafał Bartek.

Rok pod znakiem pandemii

Rzeczywiście, pandemia wpłynęła na większość ubiegłorocznych działań samorządu województwa. – Wielokrotnie już mówiliśmy o podejmowanych przez nas działaniach dla zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Ale jedno trzeba jeszcze raz podkreślić. Udało nam się  zbudować wyjątkowy kapitał społeczny, i to zarówno w urzędzie marszałkowskim, jak i poza urzędem. To pozwoliło nam podejmować decyzje sprawnie, by jak najszybciej reagować na pojawiające się potrzeby mieszkańców – mówił marszałek województwa Andrzej Buła.

– Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców było jednym z naszych priorytetów – mówiła wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura. – Dlatego niemal 130 milionów złotych przeznaczyliśmy właśnie na tę sferę. Ważne jest to, że nie pozostawiliśmy żadnego szpitala w regionie bez pomocy, niezależnie od tego, kto był jego właścicielem – podkreślała. Mówiła też o działaniach skierowanych do szkół i nauczycieli. – Trafił do nich sprzęt do nauki zdalnej, który w szkole już pozostał i będzie nadal służył – dodawała wicemarszałek.

Dziedzinami, które bardzo mocno ucierpiały w pandemii, były sport, kultura i działalność organizacji pozarządowych. – Naszą pierwszą decyzją było to, żeby nie odwoływać żadnych konkursów dla organizacji, bo ciągłość, zwłaszcza w sporcie, jest niezwykle ważna – mówił wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca. – Pojawiły się także nowe konkursy, właśnie w związku z pandemią, związane z infrastrukturą sektora pozarządowego – dodawał. Wicemarszałek zwracał też uwagę na fakt, iż mimo nasze instytucje kultury były dużą część roku zamknięte, to żaden z ich pracowników nie stracił pracy. – To było dla nas bardzo ważne. A czas wykorzystaliśmy na remonty w naszych placówkach kultury – informował.

– Nie zrezygnowaliśmy z żadnej z inwestycji infrastrukturalnych – mówił zaś członek zarządu województwa Szymon Ogłaza. – Nie tylko wykonaliśmy założony plan w zakresie prac na drogach, ale udało nam się także wykonać na drogach dodatkowe prac – dodawał. Mówił także o działaniach w sferze gospodarki. – Już na początku pandemii udało nam się uruchomić pierwsze pożyczki płynnościowe dla naszych przedsiębiorców, a potem  z czasem uruchamialiśmy kolejne działania pomocowe dla naszej gospodarki.

O działaniach na rzecz mieszkańców wsi mówił członek zarządu województwa Antoni Konopka. – To zarówno duże pieniądze w ramach PROW, kierowane na obszary wiejskie, to także pieniądze na drogi dojazdowe do gruntów rolnych, to wreszcie dalsza i konsekwentna realizacja programu odnowy wsi.

Podczas sesji główne zapisy raportu o stanie województwa za 2020 roku przedstawiał marszałek Andrzej Buła.

Radny Bogdan Tomaszek, wypowiadając się w imieniu klubu PIS, zwracał uwagę na kilka ważnych czynników, wpływających na ten ubiegły rok – to zarówno  zbliżający się koniec tej perspektywy finansowej, rozpoczęcie prac nad kolejną, no i pandemia. – Wszystkie dokumenty, które otrzymaliśmy do analizy, są bardzo dobrze przygotowane – i za to należą się podziękowania. Jeśli zaś chodzi o osiągnięte w strategii wskaźniki, to z ich liczbowego zestawienia wynika taka szkolna ocena dobra. Natomiast ocena byłaby niższa, jeśli wzięlibyśmy pod uwagę znaczenie każdego ze wskaźników. A jeśli chodzi o prowadzenie polityki rozwoju województwa z naszym udziałem, czyli z udziałem opozycji, to musimy to ocenić źle. Przykładem tego są m.in. zgłaszane przez nas i nieuwzględnione wnioski do budżetu – mówił Bogdan Tomaszek. – W związku z tym jako opozycja będziemy głosować przeciwko udzieleniu wotum zaufania i absolutorium – konkludował.

Z tymi ocenami nie zgadzali się radni koalicji, wskazując konkretne działania zarządu i inicjatywy związane ze współpracą zarządu z różnymi instytucjami, w tym także z administracją rządową. W efekcie za udzieleniem wotum zaufania głosowało 18 radnych, 9 było przeciw.

Budżet z pozytywną opinią

O wykonaniu budżetu w 2020 roku mówił podczas sesji skarbnik województwa Stanisław Mazur. Jak wynika z dokumentów, dochody budżetu w 2020 roku wyniosły 631 598 918 zł ( tj. 105,9% planu), zaś wydatki 546 951 403 zł, czyli  93,7% przyjętych założeń.

Wśród wydatków bieżących  dużą część stanowiły wydatki na realizację europejskich projektów własnych. To przede wszystkim projekty, które wspomogły placówki ochrony zdrowia, szkoły, firmy, placówki opiekuńcze i potrzebujących mieszkańców regionu w walce ze skutkami pandemii.

Wydatki inwestycyjne w ubiegłym roku to 161 057 996 zł, czyli niemal 1/3 całego budżetu. To przede wszystkim 113,4 mln zł na inwestycje na drogach wojewódzkich, to 25,7 mln zł na inwestycje w placówkach ochrony zdrowia, 4,8 mln zł dla instytucji kultury, 4 mln zł na działania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych,  1,3 mln zł dotacji dla wyższych uczelni czy 1,1 mln zł na renowacje w zespole parkowo-pałacowym w Mosznej.

– Trzeba podkreślić, ze rok zakończyliśmy wynikiem budżetowym lepszym od planowanego o 71 454 080 zł. Także zadłużenie w stosunku do 2019 roku obniżyło się o 19,1% i na koniec 2020 roku wyniosło 80 000 000 zł. Tak więc rok 2020 był  kolejnym rokiem znaczącego obniżenia się poziomu zadłużenia województwa – mówił skarbnik województwa. W głosowaniu stosunkiem 19 za do 9 przeciw radni udzielili zarządowi absolutorium  z wykonania budżetu w 2020 roku.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy