Apel do rządu i pomoc gminom

Podczas czerwcowej sesji radni województwa przyjęli także apel Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia psychicznego. Przyznali także pomoc finansową kilku gminom. M.in. pół miliona złotych otrzyma Opole na modernizację stadionu lekkoatletycznego.

W trosce o zdrowie psychiczne

Już podczas poprzedniej sesji radni województwa dyskutowali na temat sytuacji w ochronie zdrowia psychicznego. Efektem tej dyskusji była konkluzja, żeby skierować apel Sejmiku Województwa Opolskiego do władz centralnych w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia psychicznego.

W apelu radni, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu zwracają się o podjęcie koniecznych działań mających na celu m.in. urealnienie (czyli zwiększenie) wyceny świadczeń zdrowotnych kontraktowanych przez NFZ w zakresie opieki psychiatrycznej i lecznictwa uzależnień, zmniejszenie minimalnych norm zatrudnienia lekarzy psychiatrów, zwiększenie płac psychoterapeutów w placówkach lecznictwa uzależnień, dostosowanie wprowadzanych obecnie reform ochrony zdrowia psychicznego i lecznictwa uzależnień do dostępnych w regionach zasobów kadrowych i finansowych oraz ustanowienie przepisów wprowadzających obowiązek, adekwatnego do potrzeb, zatrudnienia psychologa w każdej szkole. Wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura mówiła, że inicjując podjęcie tego apelu, zarząd województwa liczy na szybkie podjęcie konstruktywnych i skutecznych działań prowadzących do przezwyciężenia narastającego kryzysu w psychiatrycznej opiece zdrowotnej.

Pomagamy samorządom gmin

Miasto Opole zwróciło się do samorządu województwa z prośbą o wsparcie finansowe w  na modernizację Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu. Ta modernizacja to  m.in. na wymiana tartanu, ułożenie nowej wierzchniej warstwy bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami oraz zakup sprzętu lekkoatletycznego, spełniającego niezbędne wymogi do uzyskania licencji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Sejmik pozytywnie odpowiedział na wniosek  władz Opola i postanowił przekazać a ten cel pół miliona złotych. – Z tej kwoty 200 tysięcy złotych  przeznaczone jest na naprawę nawierzchni tartanowych, zaś 300 tysięcy zł na zakup urządzeń i sprzętu lekkoatletycznego – mówił wicemarszałek Zbigniew Kubalańca.

Sejmik udzielił także pomocy finansowej samorządom gmin Kolonowskie, Murów, Ozimek i Zawadzkie na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To kolejne gminy, które będą z mogły zrealizować takie inwestycje.

Członek zarządu województwa Antoni Konopka przypomniał, że w grudniu ubiegłego roku gminy składały wnioski na takie inwestycje drogowe, jednak zabrakło pieniędzy na sfinansowanie wszystkich pomysłów. Aby móc sfinansować wnioski tych czterech gmin, zarząd województwa uruchomił rezerwę budżetu województwa, a sejmik dziś wyraził na to zgodę. W efekcie niemal 570 000 zł zostanie podzielone tak:  Kolonowskie otrzyma 68 806 zł na drogę w Staniszczach Małych, Murów – 184 536 zł na drogę w Dębińcu, Ozimek – 161 226 zł na drogę w Krasiejowie , zaś Zawadzkie –   154 411 zł na drogę w Kielczy.

Radni przekazali także 100 tysięcy złotych gminie Chrząstowice pomocy na dofinansowanie budynku świetlicy wiejskiej w Niwkach. – Utworzenie świetlicy wiejskiej pozwoliłoby na zaspokojenie potrzeb społecznokulturalnych mieszkańców wsi – mówił Antoni Konopka. – Ta dotacja to niejako forma rekompensaty za przejęcie przez Województwo Opolskie budynku po szkole w Niwkach, wybudowanej nakładem własnym mieszkańców wsi. Obecnie budynek jest własnością Województwa Opolskiego i mieści się tam  ośrodek szkoleniowy Regionalnego Zespołu Placówek Edukacyjnych – dodawał.

Radni podjęli także uchwały w sprawie likwidacji w trybie wygaszania Zespołu Szkół Medycznych w Branicach. Wcześniej pozytywną opinię w tej sprawie przedstawił Minister Edukacji, który uznał, że decyzja ta nie ogranicza dostępu do nauki, który samorząd województwa ma zapewnić na poziomie regionalnym, a zmiany w szkolnictwie uniemożliwiają funkcjonowanie szkoły w dotychczasowej formule.

VR

Nasze serwisy