Raport o stanie województwa opolskiego – możliwość wzięcia udziału w debacie

Szanowni Mieszkańcy Województwa Opolskiego,

Zarząd Województwa Opolskiego przekazał do  wiadomości radnych województwa  „Raport o stanie województwa”, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego.

Zgodnie z art. 34a. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2020 r., poz. 1668) sejmik województwa rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie województwa przeprowadza się debatę, podczas której mieszkańcy województwa mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie w trybie określonym w art. 34a ust. 6 ww. ustawy, składa do przewodniczącego sejmiku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 500 osób. ( zgodnie z art. 34a ust.7 ww. ustawy).  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany „Raport o stanie województwa”.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego sejmiku zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że sejmik postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie województwa sejmik województwa przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi województwa wotum zaufania.

Informujemy, iż sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, podczas której będzie rozpatrywany „Raport o stanie województwa za 2020 r.”, została zaplanowana na dzień 22 czerwca 2021 r. w formie zdalnej.

W związku z powyższym pisemne zgłoszenia wraz z wymaganą liczbą podpisów (tj. 500 osób) przyjmowane będą do dnia 21 czerwca 2021r. w Biurze Sejmiku Województwa Opolskiego.

Rafał Bartek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego

Raport o stanie województwa opolskiego za 2020 rok

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy