Pismo z MRiRW dotyczące możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako wkładu własnego gminy

Poniżej załączono pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2020 r., 
dotyczące możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
jako wkładu własnego gminy w przypadku operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pismo dotyczące funduszu przeciwdziałania COVID-19
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy