Zaproszenie do konsultacji – zmiana statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu

W dniu 19 listopada 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w serwisach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.opolskie.pl i www.ngo.opolskie.pl
oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zostanie opublikowane ogłoszenie zawierające uchwałę Zarządu Województwa Opolskiego przyjmującą projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu.

W terminie 14 dni organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom, będą mogły, na adres poczty elektronicznej dks@opolskie.pl , zgłaszać uwagi do ww. projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego. Uwagi będzie można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy