Uwaga beneficjenci!

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o płatność
dokumenty załączane do wniosku w formie kopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez:

  • pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem, z tym, że kopia pełnomocnictwa nie może być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta oraz pracownika LGD.
    Natomiast kopie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej oraz kopie dowodów zapłaty mogą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta
    – dotyczy dokumentów składanych do WoP w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW 2014-2020,

  • beneficjenta albo pracownika samorządu województwa, albo podmiot, który wydał dokument, albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem
    dotyczy dokumentów składanych do WoP w ramach działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy