OTWARTE KONKURSY OFERT – WAŻNY KOMUNIKAT!

KOMUNIKAT

dla oferentów zadań publicznych realizowanych z budżetu województwa opolskiego na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(w sytuacji zagrożenia koronawirusem i związanych z tym decyzjami ograniczeń w życiu społecznym)

 

Jeśli złożyliście Państwo ofertę na realizację zadań publicznych z budżetu województwa opolskiego i w związku z tym planujecie  organizację imprez i wydarzeń, wyjazdy czy korzystanie z publicznych obiektów i instytucji – PROSIMY O PONOWNĄ WERYFIKACJĘ ZŁOŻONYCH PRZEZ WAS OFERT I PRZEGLĄD PODPISANYCH UMÓW.

W razie możliwych trudności w realizacji złożonych zadań, proponujemy Państwu kilka rozwiązań:

  • Wniosek o rozwiązanie umów za porozumieniem stron;
  • Wniosek o aneksowanie zawartych umów;
  • Wniosek o ponowną korektę ofert dla umów jeszcze niezawartych;
  • Wniosek o wycofanie się z podpisywania umów.

 

  1. W szczególnych przypadkach, związanych z konkretną datą i ryzykiem niewywiązania się z założonych rezultatów (np. brak frekwencji czy konieczność odwołania imprezy) prosimy o rozważenie rozwiązania umów za porozumieniem stron – na Państwa wniosek.

Taki wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem (pocztą elektroniczną lub w punktach kancelaryjnych) przed poniesieniem kosztów przygotowania i realizacji wydarzeń.

 

  1. Jeśli możliwa jest zmiana terminu i harmonogramu realizacji zadania w roku 2020, która nie zmieni złożonych rezultatów zadania, możecie Państwo rozważyć aneksowanie umów.

Odpowiednie wnioski o umożliwienie korekty ofert prosimy przedkładać z 30 dniowym wyprzedzeniem jedynie pocztą elektroniczną lub w punktach kancelaryjnych.

 

  1. Jeśli Państwo nie zawarliście jeszcze umów na realizację zadań, prosimy o ponowną weryfikację harmonogramów i zaproponowanych terminów poszczególnych działań, a w przypadkach szczególnych związanych z konkretną datą ewentualne rozważenie zmiany terminów realizacji zadań zawartych w korygowanych ofertach lub rozważanie nie podpisywania umów.

Na wniosek oferentów jesteśmy gotowi umożliwić ponowną korektę harmonogramów zadań oraz przyjąć Państwa wnioski o wycofanie się z ich realizacji.

Wnioski o należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem w wersji elektronicznej (skan z podpisami osób upoważnionych i przesyłać drogą pocztową). Prosimy o pilną reakcję na zaistniałą sytuacji i ponowną weryfikację przedłożonych ofert i szybkie składanie wniosków.

Komunikat ten nie dotyczy oferentów, dla których realizacja zadań jest niezagrożona zaistniałą sytuacją.

Wnioski proszę przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

ze wskazaniem komórki urzędu realizującej postępowanie konkursowe:

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
tel.: (+48)  77 4467847
mail: bdo@opolskie.pl

Departament Kultury, Sportu i Turystyki
tel.: (+48) 77 44 29 330
fax: (+48) 77 44 29 328
e-mail: dks@opolskie.pl

Departament Edukacji i Rynku Pracy
tel.: (+48) 77 44 67 837
e-mail: dep@opolskie.pl

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
tel.: (+48) 77 44 29 340
fax: (+48) 77 44 29 340
e-mail: dzp@opolskie.pl

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
tel.: (+48) 77 448 21 00
fax: (+48) 77 448 21 01; 77 448 21 22
e-mail: drw@opolskie.pl

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
tel.: (+48) 77 44 82 161, 77 44 82 163
fax: (+48) 77 44 82 160
e-mail: dzd@opolskie.pl

Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
tel.: (+48) 77 5416 481
e-mail: j.ruszczewski@opolskie.pl

Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Wielokulturowości
tel. (+48) 77 54 16 902
e-mail: m.wittek@opolskie.pl

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy