Ważne dla przedsiębiorców – 5 marca to ważny termin!

PRZEDSIĘBIORCO !

zajmujący się gospodarowaniem odpadów i posiadający:

  • zezwolenie na zbieranie albo przetwarzanie oraz zezwolenie wydane łącznie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,

lub

  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane, uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

pamiętaj, że do 5 marca 2020 r. należy złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji do właściwego organu.

Obowiązek ten wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, powinni złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji do właściwego organu, tj. marszałka województwa lub starosty.

PAMIĘTAJ, że w przypadku, gdy posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania określone przepisami prawa w terminie do 5 marca 2020 r. , ww. zezwolenia i pozwolenia wygasają, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy