Wotum zaufania  i absolutorium dla zarządu województwa

Zarząd Województwa Opolskiego opracował – zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o samorządzie województwa – raport o stanie województwa za 2018 rok. Raport to podsumowanie działalności samorządu regionu w poprzednim roku. Po dyskusji nad tym dokumentem radni udzielili wotum zaufania zarządowi województwa.  Zarząd uzyskał także absolutorium.

Raport o stanie województwa…

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, który prezentował radnym raport informował, że to dokument, który zbiera w jednym miejscu wszystkie aktywności samorządu województwa. – Ubiegły rok był w naszym regionie pod wieloma względami rekordowy – mówił . – To m.in. największa jak dotąd wartość nowych inwestycji w regionie, najwyższe wsparcie finansowe dla opolskich przedsiębiorców i największe wydatki na budowę i remonty dróg wojewódzkich. To także znaczące inwestycje w placówkach ochrony zdrowia i usług medycznych, rozwój naszych instytucji kultury. Ogromnym wsparciem objęliśmy rodziny, zwłaszcza te z najmłodszymi dziećmi, coraz większą pomoc mamy dla uczniów, studentów, absolwentów, nauczycieli oraz osób bezrobotnych. Cieszy również coraz większa aktywność naszych mieszkańców, także dzięki oferowanym przez nas możliwościom – czy to przez Marszałkowski Budżet Obywatelski, czy też fora młodzieży i seniorów oraz działalność w coraz częściej dofinansowywanych organizacjach pozarządowych – wymieniał marszałek.

Głównym źródłem finansowania działań samorządu województwa, których celem jest rozwój regionu, jest obecnie Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Tylko w ubiegłym roku w ramach RPO przeprowadzono 40 naborów na łączną kwotę  557 milionów zł. Z beneficjentami z różnych środowisk podpisano 364 umowy o wartości ponad  983 miliony zł. Za zrealizowane działania wypłacono beneficjentom ponad 810 mln złotych.

Mówiąc o problemach w realizacji zadań województwa w ubiegłym roku, marszałek Andrzej Buła zwracał uwagę na to, że największym problemem była polityka władz centralnych wobec samorządu. – Konieczna jest przewidywalność tej polityki, nie da się realizować zadań, jeśli po drugiej stronie nie ma partnera i jasnych zasad – mówił.

Podczas dyskusji nad dokumentem radna Martyna Nakonieczny, wypowiadająca się w imieniu klubu PiS mówiła, że czytając raport można zauważyć, że pewne rzeczy się udały, ale pewne trochę mniej. – Dokument czyta się bardzo dobrze. Mamy jednak wrażenie, że region nie rozwija się tak szybko, jak pozwala na to nasz potencjał. Województwo stoi w rozkroku – brakuje spójnej strategii, bo brak decyzji, czy inwestować np. w turystykę czy w gospodarkę. Pieniądze wydajemy sprawnie i zgodnie z procedurami, ale do końca nie wiemy, czy na pewno na to, co służy podniesieniu konkurencyjności regionu – wymieniała. Wyrażała jednocześnie nadzieję, że w nowej strategii rozwoju województwa znajdą się zapisy, które będą się do tych problemów odnosić. Radny Bogdan Tomaszek (PiS) zwracał uwagę, że raport zawiera wiele informacji, ale np. nie można na jego podstawie określić trendów rozwojowych regionu. Mówił także, że brak w raporcie działań dotyczących wzmocnienia i przywrócenia żeglowności Odry. Na to odpowiadał radny Antoni Konopka (PSL), który przypomniał, że w czasie, gdy samorządy województw odpowiadały za gospodarkę wodną, to w województwie opolskim realizowanych było wiele ważnych inwestycji w tej sferze. – A działające od półtora roku Wody Polskie nie zrobiły w naszym regionie nic i budowa polderu Żelazna nadal jest w zawieszeniu – dodawał.

Janina Okrągły (KO) mówiła natomiast, że działania w sferze ochrony zdrowia zależą w dużej mierze od decyzji centralnych, ale na poziomie samorządu województwa widać długofalową, konsekwentną politykę, skierowaną do mieszkańca. – Gdyby nie wspólne działania i determinacja urzędu marszałkowskiego, dotyczące m.in. bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, inwestycji w szpitalach, nie tylko wojewódzkich, to takich dobrych efektów by nie było – dodawała. Radny Łukasz Dymek (KO) mówił natomiast, że opolskie jest jednym z nielicznych regionów, które dynamicznie działa w sferze ochrony środowiska. – Na uznanie zasługują m.in. programy edukacyjne, które są dopełnieniem możliwości dofinansowywania wymiany źródeł ciepła. Bo społeczeństwo musi wiedzieć, dlaczego wymiana starego kotła jest konieczna – podkreślał. Jolanta Wilczyńska (KO) chwaliła zaś działania samorządu województwa  w sferze edukacji i kultury. – To ważne, żeby dostrzegać te potrzeby i tak efektywnie realizować  zadanie w tej dziedzinie – mówiła.

Marszałek Andrzej Buła, dziękując za dyskusję nad raportem mówił, że pod wieloma z głosów się podpisuje. – Bo traktuję je bardziej życzeniowo, nie zaś krytycznie – dodawał. Ale podkreślał także, że samorząd województwa nie ma wpływu na wiele dziedzin, o których mówili radni. – Dlatego warto dyskutować z tymi, którzy mają możliwość decydowania np. w sferze podniesienia poziomu innowacyjności gospodarki czy zwiększenia żeglowności Odry. Radni głosami koalicji – 19 głosów – udzielili wotum zaufania zarządowi województwa.

 

… i sprawozdanie z realizacji budżetu w roku 2018

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wynosił 519 363 508 zł i został zrealizowany w 100 %. W porównaniu z poprzednim rokiem wykonane dochody były wyższe o 8,3%. M. in. większe o ponad 11,3 mln z, były  udziały w podatku CIT i PIT.

Wydatki majątkowe stanowiły w ubiegłym roku ponad 42% wszystkich wydatków – to wskaźnik prorozwojowości tego budżetu. Jak mówił marszałek Andrzej Buła, zarząd województwa realizuje budżet przy zachowaniu kilku najważniejszych zasad: – To przede wszystkim dbałość o wydatki inwestycyjne, systematyczne zmniejszanie zadłużenia regionu oraz dawanie możliwości realizacji zadań partnerom w regionie.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycją były inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe. Wyniosły one 188 038 122 zł, co stanowi niemal 90 % wszystkich wydatków majątkowych. W tej grupie największe wydatki stanowiły inwestycje na drogach wojewódzkich – 147 947 008 zł oraz wydatki na zakup pojazdów dla regionalnych przewozów kolejowych  w ramach projektu RPO  – 25 239 600 zł. W stosunku do roku 2017 wydatki majątkowe były większe o 37 971 968 zł, tj. o 22 %.

Skarbnik województwa Stanisław Mazur zwracał także uwagę, że systematycznie zmniejsza się obsługa zadłużenia. – W ciągu pięciu lat zaoszczędziliśmy na obsłudze naszego długu około 11 milionów złotych. To pieniądze, które zostały w budżecie i mogły służyć mieszkańcom.

Zgodnie z procedurą, podczas sesji zaprezentowano m.in. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej ze sprawozdania wykonania budżetu województwa, opinie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, informację Komitetu Audytu i stanowisko Komisji Rewizyjnej – wszystkie te dokumenty pozytywnie oceniały budżetowe działania zarządu województwa. Radni koalicji (19 osób) głosowali za udzieleniem absolutorium dla zarządu województwa, przeciw byli radni PiS (8 osób).

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy