Konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

W grudniu 2018 r. w Warszawie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030). W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców w styczniu 2019 r. zaplanowane zostały konferencje regionalne, współorganizowane przez urzędy marszałkowskie.

W Opolu spotkanie konsultacyjne odbędzie się 14 stycznia 2019 r. w sali im. Orła Białego w godzinach od 13.00 do 15.00.

Strategia będzie mieć wpływ na ukierunkowanie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, jaki i funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nadchodzących latach. Jest ona podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. Stanowi swego rodzaju zbiór wspólnych wartości i zasad współpracy rządu, samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw.

KSRR 2030 zastąpi dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez rząd w 2010 r., uwzględniając aktualne uwarunkowania i wyzwania rozwojowe wynikające z procesów demograficznych, globalizacji oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Dokument wskazuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd i samorządy terytorialne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę.

Pełna informacja na temat konsultacji KSRR 2030 oraz formularz do składania uwag znajdują się pod linkiem:

http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/

Konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy