Ogłoszenie nr 9/2018 z dnia 9.11.2018 r. o naborze wniosków na udzielenie wsparcia dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze nr 9/2018 – Stowarzyszenie Kraina św. Anny

Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 zwaną dalej LSR, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Krapkowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Tarnów Opolski, Ujazd, Walce, Zdzieszowice ogłasza nabór wniosków na:

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie w ramach Przedsięwzięcia nr VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość.

Poniżej linki do strony:

https://annaland.pl/1854/47/ogloszenie-o-naborze-nr-92018.html

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy