Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej jako: RODO uprzejmie informujemy, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorząd Województwa Opolskiego/Województwo Opolskie z siedzibą w Opolu 45-082  przy ul. Piastowskiej 14, którego organem wykonawczym jest Zarząd Województwa Opolskiego. Województwo Opolskie reprezentowane jest na zewnątrz przez Marszałka Województwa Opolskiego. Zarząd Województwa Opolskiego wykonuje zadania Województwa Opolskiego przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, przy ul. Piastowskiej 14.

b) na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@opolskie.pl, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu.;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania i wypłaty pomocy (w tym oceny wniosku o przyznanie pomocy, oceny wniosku o płatność, analizy i oceny innych dokumentów związanych z procesem przyznawania pomocy) oraz realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z postanowień umowy o przyznanie pomocy ze środków:

–    Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) oraz w ramach pomocy przyznawanej za pośrednictwem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,

–    Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach pomocy przyznawanej poprzez PO RYBY 2014-2020.

Pani/Pana dane osobowe (w tym wizerunek) mogą być wykorzystywane w ramach działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wymienionych wyżej instrumentów wsparcia.

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które realizują zadania związane z wdrażaniem właściwych działań i poddziałań w ramach wymienionych w pkt c) programów.

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z postanowieniami właściwych umów o przyznanie pomocy. Okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w tym tzw. okres związania z celem operacji.

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do udzielenia wsparcia i zawarcia w tym zakresie umowy.

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy