Konkurs w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) w tematyce delegowania pracowników

6 czerwca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) w tematyce delegowania pracowników.

Głównym celem zaproszenia VP/2018/011 do składania wniosków jest finansowanie inicjatyw służących wzmocnieniu implementacji i  właściwego wdrażania dyrektywy 96/71/EC w kontekście delegowania pracowników w ramach ponadnarodowego świadczenia usług oraz wdrażania dyrektywy 2014/67/EU. Jednocześnie zaproszenie VP/2018/011 ma zapewnić wsparcie dla Komisji Europejskiej i państw członkowskich w lepszym rozumieniu istniejących i nowych wyzwań pojawiających się w obszarze delegowania pracowników oraz agendzie godnej pracy.

Wśród innych celów inicjatywy należy wymienić promowanie /wspieranie ponadnarodowej współpracy władz publicznych oraz zainteresowanych podmiotów m.in. w zakresie wykorzystania wewnętrznego rynku informacji poprzez dzielenie się zdobytą wiedzą i prezentując najlepsze praktyki w tej materii.

W efekcie projekty w ramach VP/2018/011 mają przyczynić się do właściwego funkcjonowania współpracy administracyjnej państw członkowskich oraz poprawy dostępu do informacji na temat warunków zatrudnienia i administracyjnych wymagań wobec przedsiębiorstw.

Oferty powinny być składane przez obejmujące znaczny obszar geograficzny konsorcja.

Całkowity budżet przeznaczony na konkurs VP/2018/011 wynosi ponad 3,0 mln EURO.

Komisja Europejska przewiduje udzielić 7-9 grantów (do 80% kosztów).

20 % kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta/ów.

Projekty mają być realizowane w ciągu 12-24 miesięcy.

Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=533&furtherCalls=yes.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy