Konsultacje społeczne projektów programów dot. uzależnień

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2018-2025 oraz Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2018-2025.

Konsultacje trwają do dnia 10 października 2017 r.

Konsultacje prowadzone są w celu przygotowania optymalnych wersji projektów w/w programów, które zostaną przedłożone pod obrady Sejmiku Województwa Opolskiego. Poszczególne etapy konsultacji prowadzi Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

W celu zgłoszenia uwag proszę skorzystać z załączonego Formularza podstawowego konsultacji społecznych, dane do kontaktu znajdują się w formularzu.

Konsultowane projekty programów oraz Formularz podstawowy konsultacji społecznych dostępne są pod linkiem :

https://bip.opolskie.pl/2017/08/konsultacje-spoleczne-dotyczace-ochrony-zdrowia-ilub-polityki-spolecznej/

Nasze serwisy